Resursenhetsersättning för särskilt stöd 2022

Den nya resursenhetsersättningen på hemkommunsnivå riktar sig till huvudmän som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd på en så kallad resursenhet. Ersättningen är ett komplement till övriga ersättningar såsom grundbelopp, strukturersättning och eventuella tilläggsbelopp.

Kriterier

Kommunen kan ge resursenhetsersättning för elever i grundskolans årskurs 1 – 9, men inte för elever i förskoleklass eller fritidshem. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en huvudman ska vara berättigad resursenhetsersättning:

  1. Verksamheten är en resursenhet inom grundskolan, det vill säga:

    a) en grundskola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.

    b) en egen resultatenhet som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och tar emot elever från olika skolenheter.

  2. Samtliga elever i årskurs 1 - 9 på resursenheten ska ha åtgärdsprogram där det framgår att eleverna har ett väl dokumenterat behov av särskilt stöd.

  3. Resursenheten ska ha en lärartäthet under året som motsvarar minst dubbelt så hög lärartäthet som genomsnittet i Uppsala kommun året innan enligt Skolverkets statistik.

  4. Utöver lärare ska resursenheten ha relevant specialistkompetens för verksamheten, till exempel speciallärare, logoped eller personal med kompetens att hantera problemskapande beteende.


En resursenhet som tar emot elever från olika skolenheter förutsätts enbart ta emot elever från samma huvudman, då möjligheten att bedriva undervisning på entreprenad är mycket begränsad i skollagen. (Skollag 2010:800 23 kap.)

För 2020 var den genomsnittliga lärartätheten 13,2 elever per lärare i Uppsala kommun. Om inga större förändringar i lärartäthet har skett under 2021 kommer alltså kravet på genomsnittlig lärartäthet sannolikt att ligga omkring minst 1 lärare per 6,6 elever för år 2022.


Ersättningens storlek 2022

 Nya belopp 2022  Lågstadium  Mellanstadium  Högstadium
 Ersättning per elev och år  62 000  61 400  72 600

 

Instruktioner för ansökan

Huvudmannen ansöker om ersättningen varje termin på en särskild blankett. (PDF, 211 KB)

Om kommunen beviljar ersättning får huvudmannen en utbetalning med 1/12 av beloppet per månad för varje inskriven elev.

Huvudmannen skickar ansökan med post till:
Utbildningsförvaltningen
Uppsala kommun
753 75 Uppsala


Kontaktperson vid frågor

Magdalena Fahlgren
018-727 53 47
magdalena.fahlgren@uppsala.se

Uppdaterad: