Sök bidrag för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, och kan drivas på olika sätt.

Omsorgen kan drivas enskilt av en privatperson som tar hand om barnen i sitt eget hem. Det kallas då för familjedaghem. Den kan också drivas i form av flerfamiljslösningar där flera personer tar hand om barnen, antingen hemma eller i en särskild lokal.

Den som driver pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman.

Så går ansökan till

Krav på dig som huvudman

För att få bidrag till att bedriva pedagogisk omsorg måste du fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen.

Det är viktigt att du som vill driva pedagogisk omsorg känner till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Tänk på att

 • Det behöver finnas tillräckligt många barn för att driva verksamheten.
 • Lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten.
 • Du behöver besluta i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel bolag eller förening. I ansökan ska du bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.
 • Du måste ha ett plus- eller bankgiro som kommunen kan betala ut verksamhetsbidraget till. Kommunen ska kunna säkerställa att det är rätt huvudman som får utbetalningen.

Lagar, styrdokument och regler för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem

Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg - Skolverket

Skollagen (2010:800) på riksdagen.se

Läroplan för förskolan (Lpfö 18), är vägledande för pedagogisk omsorg - Skolverket.

Läroplan för grundskolan och för förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) på skolverket.se

Skolverkets allmänna råd på skolverket.se

Uppsala kommuns Regler för förskola och pedagogisk omsorg eller Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på uppsala.se

Om försäkring och skadeanmälan på uppsala.se

Antagningsregler i förskola och pedagogisk omsorg

Ansök om bidrag

I ansökan ska du lämna sådan information som gör att utbildningsnämnden kan pröva om du har rätt till bidrag. Formulera din ansökan så att det framgår hur väl du känner till de bestämmelser som gäller för verksamheten och din förmåga att följa dessa.

Här är ansökningsblanketten rätt till bidrag för pedagogisk omsorg (PDF, 434 KB)

Behörig firmatecknare ska underteckna

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen. Vem eller vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid

Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Den måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst sex månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Utbildningsnämnden beslutar om rätt till bidrag

Utbildningsnämnden fattar beslut om din ansökan utifrån skollagen (25 kap. 10 § skollagen).

Beslutet fattas utifrån om:

 • du anses ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
 • verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet
 • verksamheten är öppen för alla barn
 • avgifterna inte är oskäligt höga.

Enligt skollagen (25 kap. 6-7 §§) gäller också att:

 • lokalerna ska vara ändamålsenliga
 • det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
 • verksamheten utgår från barnets bästa
 • barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek.

När du fått bidrag

Tillsyn

En kommun har tillsyn över de verksamheter som de har godkänt eller ger bidrag till. Det sker enligt skollagen (26 kap. skollagen). I tillsynen kontrolleras om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Om huvudmannen eller utbildningen inte uppfyller kraven kan kommunen ingripa enligt skollagen (26 kap. skollagen).

Kontakt

Antagningsenheten, funktionsbrevlåda

Uppdaterad: