Tidigare vinnare

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv.

2022 års pris

Fritid Uppsala vann 2022 års kvalitetspris. De belönades med 100 000 kronor för sitt fina kvalitetsarbete som bland annat har stort fokus på systematiskt förbättringsarbete med delaktighet från såväl medarbetare som barn och unga. Pengarna ska användas för att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare.

2021 års pris

Uppsalahem AB vann 2021 års kvalitetspris. Juryns motivering:

Uppsalahem AB

Uppsalahem visar goda resultat jämfört med andra inom branschen. De lägger grunden för kvalitet genom att skapa sig en god förståelse för behov och intressen hos kunder och andra intressenter. Kvalitetsarbetet präglas av en gedigen struktur kring uppföljning, kvalitetssäkring, planering och förbättringsarbete.

Uppsalahem har ett förbättringsarbete som är knutet till värdeskapande processer och som baseras på både data och dialog.

2020 års pris

Enheten för bostadsanpassningsbidrag och Förenade Care Liljefors torg 4 vann 2020 års kvalitetspris. Juryns motiveringar:

Enheten för Bostadsanpassningsbidrag

Enheten för Bostadsanpassningsbidrag arbetar kontinuerligt med att låta kunden utvärdera enhetens tjänster. De redovisar goda och stabila resultat i flera mätningar som gjorts mot både kund och medarbetare.

Vår bedömning är att dessa resultat är en logisk följd av enhetens medvetet valda arbetssätt.

Enheten arbetar kontinuerligt med att utveckla hela handläggningsprocessen där de sökandes behov och rättssäkerhet alltid sätts i centrum.

Förenade Care Liljefors torg 4

Förenade Care visar i flera mätningar goda resultat i jämförelse med andra både gällande kunder och medarbetare.

I verksamheten genomförs löpande externa revisioner vars resultat visar på en välskött och strukturerad verksamhet där enskilda resultat är en direkt följd av inre kvalitetsarbete.

Verksamheten bedrivs strukturerat och i samarbete med flera externa aktörer som berikar och utvecklar verksamheten.

Stort fokusläggs på att anpassa verksamheten efter varje brukares behov och önskemål.

2019 års pris

Nåntunaskolan och Vattenlaboratoriet vann 2019 års kvalitetspris. Juryns motiveringar:

Nåntunaskolan

Nåntunaskolan bedriver en utbildningsverksamhet av hög kvalitet och har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med god analys av verksamheten. Skolan lär och förbättrar verksamheten utifrån uppföljning av resultat och genom att ta in erfarenheter från omvärlden. Resultaten är mycket goda och stabila över tid samt en logisk följd av redovisade arbetssätt och tydliga kunskapskrav.

Vattenlaboratoriet

Vattenlaboratoriets arbete med uppföljning och förbättring av verksamheten präglas av hög systematik. Vattenlaboratoriet synliggör sina resultat och agerar för förbättringar. Verksamheten är certifierad och ackrediterad av SWEDAC (nationellt ackrediteringsorgan) vilket innebär att den lever upp till internationella standarder och regelverk. Resultaten är mycket goda och Vattenlaboratoriet har ombetts att medverka vid utveckling av ackrediteringsmetoder för andra laboratorier.

Uppdaterad: