Anmälan om upprepad eller längre frånvaro

Den här sidan vänder sig till fristående skolor och skolor med annan huvudman än Uppsala kommun.

 

Information till fristående skolor - Anmälan vid upprepad eller längre frånvaro

Anmälan om upprepad eller längre frånvaro till Uppsala kommun ska från och med 8 mars 2021 göras via ett webbaserat kontaktformulär.

I anmälan anges elevens personuppgifter och datum när utredning inleddes. Om frånvaron är kopplad till oro för Covid-19 eller om en elev plötsligt uteblir, se rubriker nedan.

Anmälan vid upprepad eller längre frånvaro

Rektor ansvarar för att inleda en utredning om upprepad eller längre frånvaro, samt se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen enligt 7 kap. 19 a § skollagen. Huvudmannen för skolan ska se till att frånvaron anmäls till hemkommunen, i enlighet med 7 kap. 22 § skollagen.

Anmälan görs via ett kontaktformulär som ersätter den tidigare anmälningsblanketten. Kontaktformuläret tas emot av handläggare vid skolpliktsbevakningen.

I kontaktformuläret anger anmälaren namn på skolans rektor och ytterligare person eller personer på skolan som vid behov kan kontaktas av skolpliktsbevakningen i det aktuella ärendet.

Den enda informationen om elevens frånvaro som ska anges, utöver personuppgifter, är datum för inledd utredning.

Vid frånvaro som är kopplad till oro för Covid-19

  1. Om en elev inte kommer till skolan och det saknas stöd för frånvaron ska skolan anmäla frånvaron i formuläret Anmälan vid upprepad eller längre frånvaro.
  2. Skolpliktsbevakningen kan bistå skolan med information om vårdnadshavares ansvar gällande skolplikt. Ett så kallat skolpliktsbrev som skolan vid behov kan skicka hem till vårdnadshavare.
  3. Skolan meddelar skolpliktsbevakningen så snart eleven är tillbaka i skolan eller om intyg om giltig frånvaro har inkommit.

Utebliven elev

Om en elev inte kommer tillbaka till skolan efter skollov, ledighet eller plötsligt uteblir från skolan och det finns vetskap, eller misstanke om att eleven befinner sig utomlands ska det anges här. Information som bör anges är t. ex. vilket land eleven befinner sig i, när elevens sista dag i skola var, om det finns information om hur länge eleven tros vara utomlands, om det finns en avslagen ledighetsansökan, vem som lämnat informationen till skolan och kontaktuppgifter till denne.

Om frånvaron rör annat än utlandsmisstanke eller liknande ska det inte anges här (alltså inte elever med upprepad eller längre frånvaro)

Länk till kontaktformulär anmälan: Anmälan om upprepad eller längre frånvaro

Hemkommunens uppföljning av anmälan om frånvaro

Skolan svarar på frågor kopplade till frånvaron och det görs via kontaktformulär.

Om det sker en förändring av en elevs närvaro eller om en elev slutar på skolan ska skolan meddela skolpliktsbevakningen genom att fylla i kontaktformuläret.

Skolpliktsbevakningen lägger in bevakning gällande uppföljning i Prorenata när utredningen kommer in.

Länk till kontaktformulär uppföljning: Hemkommunens uppföljning av anmälan om frånvaro

Observera att det inte går att skicka in kontaktformulären om man samtidigt är inloggad i Prorenata.

Avsluta ärende

  1. Ärendet avslutas i samråd med skolan av skolpliktsbevakningen.
  2. Ärendet avslutas av skolpliktsbevakningen när en elev byter stadium, skolform eller vid skolbyte. Undantaget när vårdnadshavare brister i sitt ansvar.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad: