Information om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

De två statsbidragen för mindre barngrupper respektive kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har slagits ihop till ett samlat statsbidrag.

Statsbidraget har en socioekonomisk viktning om 50 procent utifrån faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid med uppehållstillstånd i Sverige.

Skolverket har beslutat att Uppsala kommun tilldelas 37 012 132 kronor i bidragsram för 2022. Utbildningsnämnden har beslutat att bidraget ska fördelas till insatser inom både kommunala och fristående förskolor på lika villkor.

Statsbidraget kan användas till insatser 1 januari–31 december 2022 för:

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.

  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Bidragets fördelning

I Uppsala kommun fördelas statsbidraget till kommunala och fristående förskolor på lika villkor. Eftersom 50 procent av statsbidraget är fördelat utifrån en socioekonomisk viktning kommer bidraget att utbetalas på följande sätt:

  • 50 procent av bidraget fördelas utifrån antalet barn inskrivna och folkbokförda i förskola i Uppsala kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022.

  • 50 procent av bidraget fördelas utifrån de index som framräknats för fördelning av strukturersättning för förskolan.

Statsbidraget betalas ut vid två tillfällen, en gång under vårterminen i april och en gång under höstterminen i november.

Uppföljning av bidraget

Kommunen kommer i slutet av höstterminen att följa upp hur bidraget har använts av respektive förskola. Det sker genom en enkät där förskolan behöver besvara hur de har använt statsbidraget.

Förskolan behöver specificera om bidraget har använts till att möjliggöra barngruppernas storlek, bibehålla rekryterad personal eller kompetensutveckling.

Om bidraget har använts till fler olika åtgärder behöver förskolan kunna redovisa hur det utbetalade beloppet har använts för respektive åtgärd.

21 april 2022