Tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser

Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här finns särskilda anvisningar och ansökningsblankett.

Tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser är ett bidrag för enskilda barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Bidraget avser

 • Extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
 • Endast kostnader för extraordinära stödåtgärder som går väsentligen utöver vad som ersätts genom grundbeloppet.

Bakgrund

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar hur fristående skolor (samtliga skolformer), fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet har möjlighet att få tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Fortsättningsvis används begreppet bidrag för tilläggsbelopp. Begreppet elev omfattar även barn i förskola.

Det stöd som ges för elevers särskilda behov ska bestämmas på ett sådant sätt att elever i fristående verksamheter inte missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor eller tvärtom.

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader. Det innebär att kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp inte berättigar till bidrag. Näst intill alla elevers behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Grund för ansökan

Fristående och kommunala skolor kan söka bidrag för elever som är folkbokförda i Uppsala kommun och är inskrivna i någon skolform, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Extraordinära stödinsatser som berättigar till bidrag kan vara

 • personlig assistans
 • tekniska hjälpmedel
 • lokalanpassningar eller andra stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.

Bidraget innebär inte primärt ett förstärkt pedagogiskt eller socialt stöd, utan ska tillgodose andra specifika behov av individuellt stöd som är absolut nödvändigt. Detta för att möjliggöra elevens deltagande i undervisning och övrig pedagogisk verksamhet.

Bidraget bestäms efter en individuell prövning.

Bedömningsgrunder

För att en likvärdig och kvalitativ bedömning ska kunna göras används olika bedömningsgrunder utifrån de behov som beskrivs i ansökan.

Om ansökan

Ansökan måste vara korrekt ifylld och handlingar som styrker behovet ska bifogas. Om ansökan är ofullständig kan den inte handläggas. 

Skolform

Olika skolformer har specifika läroplaner med strävansmål/kunskapsmål. Bidraget regleras utifrån elevens individuella behov och de olika skolformernas mål.

Individuell prövning

En individuell prövning sker utifrån den kontext eleven befinner sig i. Elevens behov av extraordinärt stöd ser olika ut utifrån skolformen och lärmiljön.

Varaktighet och kostnadskrävande

Enligt förarbetena ska stödet vara både kostnadskrävande och varaktigt för att bidrag ska beviljas.

Extra anpassningar och särskilt stöd

I de fall eleven är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska det framgå av ansökan hur dessa har utformats. Uppföljning och utvärdering av särskilt stöd visar om stödet är omfattande och varaktigt.

Elevens individuella omfattning av stöd

En elev med flera olika funktionsnedsättningar inom olika områden, i kombination med eventuella sociala belastningsfaktorer, kan vara i behov av omfattande stöd.

Här ser du en film om extraordinära stödinsatser och tilläggsbelopp:

Se exempel på vad som kan ge tilläggsbelopp (PDF, 115 KB)

För ytterligare information och förtydligande se Skolverkets text gällande att ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder - Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

 

Sök tilläggsbelopp eller bidrag

Det här gäller för ansökan:

 • Rektorn ansvarar för ansökan och är den som ska underteckna den.
 • Ansökan görs för ett läsår i taget.
 • Ansökan kan göras kontinuerligt under läsåret. Om bidrag beviljas, medges det från och med månaden efter att ansökan kommit in.
 • Börjar eller byter en elev skola är det mottagande rektor som beslutar om bidrag ska sökas. Har eleven tidigare beviljats bidrag och byter skola måste en ny ansökan göras.

Underlag som styrker behoven ska biläggas ansökan

 • Utredning enligt 3 kap. skollagen kring elevens behov av särskilt stöd.
 • Handlingsplan, förskola, annan pedagogisk omsorg, eller åtgärdsprogram, skola och fritidshem.
 • Utvärdering av handlingsplan eller åtgärdsprogram
 • Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har. Tänk på att inhämta samtycke från vårdnadshavare.
 • Läkares egenvårdsbedömning och skolans egenvårdsplan om ansökan gäller bidrag för stödinsatser av egenvård

Här är ansökningsblankett om tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser  (DOCX, 390 KB)

Fristående verksamheter som inte använder sig av Microsoft Office kan använda ansökningsblanketten i PDF. Här är ansökningsblankett om tilläggsbelopp i PDF. (PDF, 505 KB)

Skicka ansökan till

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Vid frågor gällande tilläggsbelopp, kontakta Barn- och elevhälsans elevnära insatser

Myndighetsenheten, funktionsbrevlåda

Ekonomifrågor

Helena Lindahl

Frågor gällande ansökningar och beslut

Rickard Malmstedt

Frågor gällande ansökningar och beslut

Miriam Baum

Frågor gällande ansökningar och beslut

Elisabeth Bergström
Uppdaterad: