Information om regler för att tillfälligt stänga en förskola

Det är tillåtet att under vissa omständigheter stänga en förskola eller pedagogisk omsorg.

Huvudmän tillåts, enligt Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, att fatta beslut om tillfällig stängning av förskola eller pedagogisk omsorg under vissa förutsättningar.  
Läs mer här: Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin - Skolverket

Arbetsgång vid stängning:

  1. Huvudmannen fattar ett formellt beslut om stängning med hänvisning till lagen ovan (och aktuell paragraf, samt punkt).

  2. Huvudmannen bereder omsorg åt de barn som har rätt till detta.

  3. Huvudmannen informerar kommunen om stängningen och hur de barn som har rätt till omsorg har fått detta. Detta görs per mail till TillsynhuvudmanUBF@uppsala.se.

Vid stängning i enlighet med lagen ovan har vårdnadshavare rätt till ersättning från Försäkringskassan. Skolverket har tagit fram en checklista för huvudmän vid eventuella stängningar som man kan använda sig av. 

När kan en huvudman stänga en förskola eller pedagogisk omsorg

Enligt 4 § Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, kan en huvudman stänga en förskola eller pedagogisk omsorg

  1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en samhällsfarlig sjukdom att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,

  2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,

  3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen eller

  4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Ett beslut om tillfällig stängning får inte vara mer långtgående än nödvändigt och får endast ske under de förhållanden som anges i lagen och som redovisats ovan. Ett beslut om tillfällig stängning ska noga övervägas och kan komma att prövas av tillsynsmyndighet. 


Vissa grupper av barn ska beredas omsorg vid stängning

Enligt lagen ska vissa grupper av barn ändå erbjudas omsorg trots att huvudmannen har fattat beslut om tillfällig stängning av verksamheter. Detta avser

  1. barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling.

  2. barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

På MSB:s webbplats finns utförlig information om hur en huvudman går tillväga för att fastställa vilka barn som har rätt till omsorg vid en eventuell stängning, samt information som kan delges vårdnadshavare och arbetsgivare: https://www.msb.se/foreskriftomsorg.

Är det möjligt att delvis stänga förskolor, t ex en avdelning eller stänga för 20-timmars barn?

Lagen ovan möjliggör bara stängning av hela förskolor. Det går inte att stänga enstaka avdelningar. Det går heller inte att neka plats för 20-timmars barnen eller att uppmana vårdnadshavare till dessa att hålla barnen hemma. För att undvika stängningar av förskolor kan en huvudman i undantagsfall gå ut med en förfrågan till samtliga vårdnadshavare att, om möjligt, hålla barnen hemma.

Om en förskola har varit stängd

Uppsala kommun rekommenderar fristående huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem att betala tillbaka avgifter till vårdnadshavare om verksamheten varit stängd mer än enstaka dagar. Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se).  

Den fristående huvudmannen fattar dock själv beslut om sina avgifter. Detta inbegriper beslut om återbetalning ska ske, hur stort belopp som ska återbetalas och från vilken dag återbetalning ska ske.

En huvudman där Uppsala kommun vanligtvis sköter avgiftshanteringen kan uppdra åt Uppsala kommun att sköta återbetalningen. Kommunen behöver då uppgifter om vilka barn/vårdnadshavare det gäller, antal dagar och återbetalningens storlek. Motsvarande belopp dras då ifrån huvudmannens ersättning. Återbetalning sker då enligt samma rutiner som för de kommunala förskolorna.

Uppdaterad: