Tillsyn

Uppsala kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt.

Utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén i de fristående verksamheterna och att kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning.

Olika typer av tillsyn

  • förstagångstillsyn och regelbunden tillsyn
  • riktad tillsyn
  • tillsyn på förekommen anledning (akuttillsyn)
  • anmälningsärenden – utreds ofta skriftligt

Riktad tillsyn

Tillsyn på förekommen anledning (akuttillsyn).
Anmälningsärenden – utreds ofta skriftligt.

Regelbunden tillsyn och förstagångstillsyn

Under en nystartad verksamhets första år gör utbildningsförvaltningen en förstagångstillsyn. Denna görs på samma sätt som en regelbunden tillsyn.

Regelbunden tillsyn ska genomföras av varje fristående förskola med ett intervall på 3–4 år.

Tillsynen görs i fyra steg:

  1. dokumentgranskning
  2. tillsynsbesök
  3. intervju och återkoppling
  4. beslut

Dokumentgranskning

Inför besöket ska huvudmannen skicka in dokumentation. Vilka dokument som ska skickas in framgår i utskick inför tillsynen. Det bifogas också frågeformulär som ska fyllas i av huvudman, rektor och förskollärare.

Tillsynsbesök – digitalt och fysiskt

Utbildningsförvaltningen besöker förskolorna digitalt och fysiskt.  Vid det digitala besöket har verksamheterna spelat in en film där de beskriver sin lärmiljö och den undervisning som genomförs. Filmen tittar utbildningsförvaltningens representanter på tillsammans med rektor och förskollärare. Det finns utrymme för att tydliggöra och beskriva hur man arbetar med undervisning, uppföljning av barns utveckling och lärande, samt planerar och förändrar lärmiljöer.

Vid det fysiska besöket kommer utbildningsförvaltningens representanter ut till förskolan och tittar på hur utbildningen bedrivs på plats. Då granskas samspelet mellan barn och personal och lärmiljöerna.  

Intervju och återkoppling

Rektor, huvudman och pedagoger kallas sedan till ett återkopplingsmöte, detta kan även ske digitalt eller i stadshuset. Vid återkopplingen informerar handläggarna om vad man sett vid besöket och vad man läst i dokumenten. Kompletterande frågor ställs också vid behov. Vid intervjun ges också råd och vägledning för att utveckla förskolans arbete.

Beslut

Efter tillsynen fattas ett beslut. Om det inte finns några brister i verksamheten beslutar nämnden att avsluta tillsynen, annars fattas ett beslut med olika sanktioner.

Beslut med sanktioner

Föreläggande vid brist i verksamheten

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan utbildningsnämnden kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det är mycket vanligt att en verksamhet får ett eller flera förelägganden efter tillsyn. Det går inte att överklaga ett föreläggande.

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med ett vite, som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Det är utbildningsnämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Tillfälligt verksamhetsförbud

Skulle tillsynen visa allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får utbildningsnämnden förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare genom att meddela tillfälligt verksamhetsförbud. Ett tillfälligt verksamhetsförbud får gälla i högst 6 månader.

Huvudmannen kan överklaga beslut om tillfälligt verksamhetsförbud till förvaltningsrätten.

Återkallelse

Om huvudmannen inte vidtar åtgärder efter ett föreläggande och det rör sig om allvarliga briser kan utbildningsnämnden återkalla huvudmannens godkännande, vilket innebär att verksamheten måste stänga. Huvudmannen kan överklaga beslut om återkallande till förvaltningsrätten.

Anmärkning

Handlar det om en mindre allvarlig överträdelse kan utbildningsnämnden ge huvudmannen en anmärkning.

Avstående från ingripande

Utbildningsnämnden kan låta bli att ingripa om överträdelsen är ringa, om huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller om det finns särskilda skäl att inte ingripa. Huvudmannen redovisar åtgärder efter tillsynsbeslutet

När utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad man har gjort för att rätta till bristerna.

Ta del av tillsynsbeslut

Tillsynsbesluten faller under bestämmelser i OSL (offentlighets- och sekretesslagen 2019:400). Tillsynsbesluten publiceras därför inte.

Resultaten av tillsynen beskrivs övergripande läsårsvis för nämnden. I rapporten från 2021 kan du läsa vilka verksamheter som besökts och namnen på de förskolor där tillsynen har avslutats utan krav på åtgärder från huvudmannen.

Annan tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala förskolan.

Skolinspektionen webbplats

Rapport Tillsyn UBF 2023 (PDF, 185 KB)

Kontakt

Verksamhetsanalytiker

Gerd Andersson
Uppdaterad: