Frånvaro i skolan-skolpliktsbevakning

Så snart som möjligt efter att rektorn tagit initiativ till en utredning av en elevs frånvaro ska hen också se till att elevens frånvaro anmäls till hemkommunen. I Uppsala representeras hemkommunen av skolpliktsbevakningen.

Frånvaro

Om det finns en oro för att elevens rätt till utbildning inte tillgodoses på grund av frånvaro ska detta alltid anmälas till Skolpliktsbevakningen. 

Exempel på upprepad eller längre frånvaro (även giltig frånvaro):

  • Skyddad elev som uteblivit helt eller som har upprepad eller längre frånvaro (anmäls på blankett)
  • En elev som inte kommer tillbaka till skolan efter skollov, ledighet eller plötsligt uteblir från skolan och det finns vetskap, eller misstanke om att eleven befinner sig utomlands ska anmälas till skolpliktsbevakningen. Information som bör anges i anmälan är t. ex. vilket land eleven befinner sig i, när elevens sista dag i skola var, om det finns information om hur länge eleven tros vara utomlands, om det finns en avslagen ledighetsansökan, vem som lämnat informationen till skolan och kontaktuppgifter till denne. För denna elevkategori sker löpande återkoppling mellan skolan och skolpliktsbevakningen.
  • Elev med långvarig somatisk sjukdom som påverkar skolnärvaron.
  • Vid planerad utlandsvistelse meddelas Skolpliktsbevakningen så snart skolan får kännedom om frånvaron.

I anslutning till terminsstart redovisar skolpliktsbevakningen antal uteblivna elever till utbildningsnämnden. Skolan behöver därför agera extra skyndsamt gällande elever som uteblivit efter lov och anmäla ärendet till skolpliktsbevakningen.

Barn med tillfälligt personnummer (TF-nummer)

Barnen har rätt till utbildning men har inte skolplikt. Utifrån deras rätt till utbildning måste skolan utreda orsaken till att eleven inte kommer till skolan.

  • Har vårdnadshavare bekräftat att elev flyttat från kommunen ska skolan skriva ut eleven.
  • Har elev uteblivit och skolan inte får tag på vårdnadshavare anmäls det till Skolpliktsbevakningen.
  • Om vårdnadshavare meddelar att de avstår rätten till utbildning men bor kvar i kommunen ska det anmälas till Skolpliktsbevakningen.

Anmäl ärende till skolpliktsbevakningen

Det finns tre e-formulär knutna till skolpliktsbevakningens ärendehantering.

Samtliga formulär kommer direkt till skolpliktsbevakningens funktionsbrevlåda i Prorenata.

Anmälan

Här har skolan möjlighet att bifoga utdrag ur skolans frånvarohanteringssystem.

Anmälan om frånvarande elev

Anteckningar

Här har skolan möjlighet att göra anteckningar och bifoga filer.

Anteckningar kopplade till frånvaroärendet

Uppföljning

Här ska skolans frånvaroutredning bifogas. Skolan kan även bifoga annan dokumentation som skolan bedömer relevant.

Uppföljning ska skickas in inom två/tre månader efter anmälan. Skolpliktsbevakningen återkopplar till rektor/frånvaroansvarig vår bedömning av ärendet.

Om vårdnadshavare brister i sitt ansvar (punkt 12 i formuläret) kommer skolpliktsbevakningen kontakta rektor/frånvaroansvarig på skolan för uppföljning. Skolpliktsbevakningen har ansvar i att utreda föreläggande av vårdnadshavare, att utreda skolgång enligt 24 kap. 20 § samt förutsättningar för skolgång enligt 7 kap. 2 § skollagen. Genom uppföljningar i ärendena bedömer skolpliktsbevakningen vilka ärenden vi behöver utreda vidare. Dessa ärenden ska skolpliktsbevakningen arbeta aktivt i och vi återkommer till er när vi behöver mer information i elevärendet.

Om skolpliktsbevakningen däremot bedömer att ärendet inte omfattas av vårt uppdrag kommer vi därefter inte att begära in fler uppföljningar. Det innebär också att fortsatt arbete kring elevens frånvaro sker enligt respektive skolas närvarorutin.

Uppföljning av ärende anmält till skolpliktsbevakningen

Avsluta ärende

Ärendet avslutas i samråd med skolan av skolpliktsbevakningen.

Kontakt

Skolplikt

Uppdaterad:

Andra sidor under: Frånvaro i skolan-skolpliktsbevakning