Frånvaro i skolan-skolpliktsbevakning

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Anmälan vid upprepad eller längre frånvaro

Rektor ansvarar för att inleda en utredning om upprepad eller längre frånvaro, samt se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen enligt 7 kap. 19 a § skollagen. Huvudmannen för skolan ska se till att frånvaron anmäls till hemkommunen, i enlighet med 7 kap. 22 § skollagen.

Anmälan görs via ett digitalt formulär. I anmälan anges elevens personuppgifter och datum när utredning inleddes, om eleven är helt frånvarande (vid skolfånvaro) eller om en elev plötsligt uteblir (vid till exempel utlandsmisstanke). Formuläret tas emot av handläggare vid skolpliktsbevakningen.

I formuläret anger anmälaren även namn på skolans rektor och ytterligare person eller personer på skolan som vid behov kan kontaktas av skolpliktsbevakningen i det aktuella ärendet.

I formuläret kan utdrag ur elevens frånvarostatistik bifogas.

Utebliven elev

Om en elev inte kommer tillbaka till skolan efter skollov, ledighet eller plötsligt uteblir från skolan och det finns vetskap, eller misstanke om att eleven befinner sig utomlands ska det anges. Information som bör anges är till exempel vilket land eleven befinner sig i, när elevens sista dag i skola var, om det finns information om hur länge eleven tros vara utomlands, om det finns en avslagen ledighetsansökan, vem som lämnat informationen till skolan och kontaktuppgifter till denne.

Om frånvaron rör annat än utlandsmisstanke eller liknande ska det inte anges här (alltså inte elever med upprepad eller längre frånvaro)

Länk till e-formulär Anmäla frånvarande elev

Anteckningar kopplade till frånvaroärendet

I formuläret kan anteckningar som är av vikt för ärendet bifogas.

Länk till e-formulär Anteckningar kopplade till frånvaroärendet

Hemkommunens uppföljning av anmälan om frånvaro

Skolan svarar på frågor kopplade till elevens frånvaro och det görs via formulär.

Om en elev slutar på skolan ska skolan meddela skolpliktsbevakningen genom att fylla i formuläret.

I formuläret uppföljning ska skolans utredning av en elevs frånvaro bifogas. 

Länk till e-formulär Uppföljning av ärende anmält till skolpliktsbevakningen

Avsluta ärende

Ärendet avslutas i samråd med skolan av skolpliktsbevakningen.

Kontakt

Skolplikt

Uppdaterad:

Andra sidor under: Frånvaro i skolan-skolpliktsbevakning