Inomhus- och utemiljö

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för verksamhetens inomhus- och utemiljö.

Inomhusmiljö

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa. Det finns beskrivet i miljöbalken. För att ha en fungerande egenkontroll av reglerna i miljöbalken behöver du som ansvarig ha vissa kunskaper.

Information om inomhusmiljö i förskola, skola och på fritidshem på Uppsala.se.

Utemiljö

Du som driver förskola eller grundskola har oftast en utemiljö i direkt anslutning till byggnaden. Sedan november 2020 finns en gemensam riktlinje beslutad av kommunstyrelsen, gällande utemiljö för förskolor och grundskolor i Uppsala kommun.

Riktlinjerna ska ses som ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet samt återhämtning samtidigt som befolkningen ökar och staden förtätas. Riktlinjen gäller alla nämnder och bolagsstyrelser samt andra exploatörer och markägare, med verksamhet som relaterar till planering och projektering av utemiljöer vid förskolor och grundskolor. Riktlinjen gäller i både kommunal och fristående regi samt vid permanent och tillfälligt bygglov, men den gäller inte retroaktivt. Befintliga verksamheter kan dock vara hjälpta av riktlinjen vid upprustning av gården. Då ska kvalitetskraven följas i möjligaste mån.

Riktlinjen har tagits fram med ett långsiktigt perspektiv på samhällsutveckling som bygger på barnets bästa i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. De krav som riktlinjen anger för utemiljöns storlek och kvalitet har tagits fram med utgångspunkt i bland annat plan- och bygglagen, Boverkets allmänna råd om friyta vid fritidshem, förskolor, grundskolor och liknande verksamhet, Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” samt forskningsresultat och kunskapssammanställningar. Riktlinjen är Uppsala kommuns beskrivning av hur dessa lagar och råd bör uppfyllas.

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola - Uppsala kommun

Uppdaterad: