Resultatrapport lägeskommun 2022

Sammanfattande resultatrapport 2022 – Uppföljning av pedagogisk verksamhet lägeskommun – är tillsammans med Resultatbilaga 2022 en sammanfattning av resultaten i de olika skolformerna i Uppsala kommun utifrån ett helhetsperspektiv med lägeskommunen som utgångspunkt.

De resultat som redovisas gäller både kommunala och fristående verksamheter och visar att förskollärare och lärare i Uppsala tillsammans med alla barn och elever, som under läsåret 2021/22 mött stora utmaningar, lyckas hålla en fortsatt god kvalitet men att det också finns fortsatt utvecklingsarbete att göra.

Varje huvudman ansvarar för att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla sin verksamhet. För den kommunala verksamheten görs kontinuerlig uppföljning, både månadsvis och med fördjupade tertialuppföljningar. För respektive skolform lyfts utvalda förskolor och skolor, där huvudmannen valt att sätta in särskilda insatser.

I november presenterades huvudmannens kvalitetsredovisning. Den omfattade samtliga skolformer och utgjorde underlag för nämndens verksamhetsplan och den strategi för ökad likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat som nämnden sedan beslutade om i februari 2023.

I föreliggande rapport sammanfattas resultaten av det gångna läsårets (2021/22) arbete på en övergripande nivå där lägeskommunen synliggörs. Med lägeskommun menas de förskolor och skolor som är belägna i kommunen, oavsett huvudman. Rapporten börjar liksom tidigare i gymnasieskolan för att sedan leta sig lägre ned i åldrarna, via årskurs 9 och 6 i grundskolan för att avslutningsvis landa i förskolan och de allra yngsta barnen. Till rapporten hör också en separat resultatbilaga som redovisar kunskapsresultat tillsammans med enkätresultat på övergripande nivå.

Kunskapsresultaten jämförs med riket och med liknande kommuner. I de fall det är möjligt jämförs kommunal och fristående verksamhet.

Resultatrapport lägeskommun 2022 (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: