Skolformer

Här är information som gäller för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola samt övergångar mellan och inom skolformer.

Riktlinjerna är framtagna på uppdrag av förvaltningsledningen och har arbetats fram av en central arbetsgrupp med representanter från enheten för utveckling, enheten för uppföljning och analys, elevhälsan, resursenheterna, förskola, grundskola, gymnasieskola och fristående skolor.

Uppdaterad: