Interkommunal ersättning

Informationen är riktad till kommuner som planerar att placera, eller redan har placerat, barn eller elever folkbokförda i Uppsala kommun i sin förskola eller grundskola. Och till kommuner där barn eller elever har fått en placering i en förskola eller grundskola i Uppsala kommun.

Information om mottagande och avlämnande av elever

Tänk på att ni ska informera Uppsala kommun om mottagande och avlämnande av elever som är folkbokförda i Uppsala kommun och då det sker ändringar i placeringen, till exempel ändrad grund för placering av ett barn i förskola.

Ersättningen och fakturering styrs av vilken grund som kommunen har placerat barnet eller eleven i sin förskola eller grundskola och betalas av Uppsala kommun så länge barn går där.

Det är viktigt att meddela Uppsala kommun om placeringen innan fakturering.

Här finns blankett för mottagande av elev folkbokförd i Uppsala. (PDF, 218 KB)

I mallen finns information om hur blanketten ska skickas.

För att kunna kontrollera om faktureringen är rätt behöver Uppsala kommun veta:

  • namn och födelsenummer på placerat barn
  • namn på mottagande förskola eller skola
  • grund för placeringen och omfattning (om förskoleplacering)
  • enligt vilken paragraf i skollagen som placeringen gjorts
  • vilken period som placeringen gäller.

Innan mottagande utifrån särskilda skäl behöver yttrande begäras

Om vårdnadshavarna har angett särskilda skäl till att barnet eller eleven ska få gå i er kommuns förskola eller skola ska ni enligt skollagen först begära ett yttrande från oss.

Begäran om yttrande skickas till:

Uppsala kommun 
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Om placeringen görs utifrån särskilda skäl ska ni meddela oss enligt ovan för att kunna fakturera oss enligt er prislista.

Ersättning

Ersättningar styrs av skollagen och Uppsala kommuns ersättningsdokument.

Information om Uppsala kommuns ersättningar finns här 

Löpande information om placeringen

Inför varje nytt läsår som ni har för avsikt att ha kvar eleven ska ni meddela Uppsala kommun detta samt om skälen för mottagande är desamma eller ändrats, t.ex. om eleven ska gå kvar i kommunen utifrån vårdnadshavares önskemål om de särskilda skälen inte längre gäller.

Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av den interkommunala ersättningen i den händelse att eleven ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. Ersättning utgår endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt gått i förkola eller skola i mottagande kommun.

Vid information om placeringar och frågor om interkommunal ersättning kontakta objektspecialister på Uppsala kommunens antagning för förskola och skola genom att mejla dem på ersattning.forskolaskola@uppsala.se eller ringa dem via kommunens växel 018-727 00 00.

Vid omfattande behov av särskilt stöd

Föreligger omfattande behov av särskilt stöd kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse om detta tecknats med Uppsala kommun. Kontakta utbildningsförvaltningen i god tid innan åtgärden påbörjas – retroaktiv ersättning utgår inte.

Information om bidrag för extraordinära stödinsatser 

Fakturering

Innan ni fakturerar Uppsala kommun ska ni meddela kommunen om den gjorda placeringen samt grunden till denna.

Fakturauppgifter

  • Uppsala kommun, Box 1023, 751 40 Uppsala
  • Organisationsnummer 212 000 – 3005

Märk fakturan med rätt referens enligt nedan samt personnummer och namn på barnet eller eleven:

  • 7112 för placerade i förskola
  • 7113 för placerade i grundskola
  • 7211 för placerade i gymnasieskola

Observera om ni fakturerar enligt er prislista kommer Uppsala kommun att kontrollera att ni meddelat att placeringen gjorts utifrån särskilda skäl, där Uppsala fått yttra sig, eller utifrån placering av socialtjänsten.

Information om fakturor och rekvisitioner

Elever folkbokförda i andra kommuner som går i Uppsala kommuns grundskola

Uppsala kommun kommer att informera barnets eller elevens hemkommun vid placering i en förskola eller grundskola i Uppsala och fakturera utifrån den grund i skollagen som barnet eller eleven placerats.

Kontakt

Ersättningar förskola och skola

Ersättningar gymnasieskola

Uppdaterad: