Distansundervisning som särskilt stöd

Distansundervisning på Palmbladsskolan är till för elever med behov av särskilt stöd, som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik.  

Palmblad distans tar emot elever i årskurs 7 – 9 från både kommunala och fristående grundskolor.

Utbildningen är i form av distansundervisning som särskilt stöd med inslag av fjärr- och närundervisning i vissa moment. Palmblad distans erbjuder undervisning i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt teknik.

Starten är planerad till höstterminen 2024.

Hemskolans rektor gör ansökan

Det är rektor på elevens skola som gör ansökan om plats på Palmblad distans. Eleven är fortsatt placerad på sin ordinarie skola. Hemskolan betalar kostnaderna för distansundervisning som särskilt stöd. Vid frågor om kostnad ta kontakt via: palmbladsskolandistans@uppsala.se .

Det är hemskolans rektor som beslutar om särskilt stöd och avgör om det är aktuellt att ansöka om en plats vid Palmblad distans.  Ett beslut om särskilt stöd i form av distansundervisning får gälla högst en termin åt gången.

Distansundervisning som särskilt stöd

Enligt skollagen kan distansundervisning som särskilt stöd komma i fråga för elever där följande tre kriterier är uppfyllda:

  • eleven inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik och

  • alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och

  • om elevens vårdnadshavare medger att distansundervisning används. 

Om ansökan

För elever där särskilt stöd i form av distansundervisning kan komma i fråga ansöker elevens rektor om plats på Palmblad distans.

Ansökningsblankett

Elevens behov ska vara beskrivna i ansökningsblanketten som finns här Ansökan om plats på Palmblad distans (PDF, 247 KB). Elevens behov ska vara beskrivna i ansökningsblanketten.

Vi rekommenderar er att öppna ansökningsblanketten i Acrobat Reader 

Underlag som styrker behoven ska biläggas ansökan (obligatoriskt)

  • Utredning av elevs behov av särskilt stöd (3 kap. 7 § skollagen)

  • Aktuellt åtgärdsprogram (3 kap. 9 § skollagen)

  • Frånvaroutredning (7 kap. 19 a § skollagen)

  • Medicinskt, psykologiskt och/eller socialt utlåtande som styrker skolans beskrivning att eleven inte kan delta i ordinarie undervisning på grund av medicinsk, psykisk eller social problematik

Ansökan måste vara korrekt ifylld, undertecknad av rektor och vårdnadshavare samt innehålla obligatoriska underlag. Om ansökan är ofullständig kan den inte handläggas. 

Ansökning sker löpande i mån av plats. Handläggning av inkomna ansökningar återupptas efter den 12 augusti.

Det finns i nuläget plats för ansökande för start höstterminen 2024.

Ansökan är öppen för grundskolor i Uppsala kommun och för övriga huvudmän, fristående och kommunala.

Ansökan skickas per post till:

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Frågor

Har du frågor om Palmblad distans, mejla dina frågor till palmbladsskolandistans@uppsala.se

Du kan läsa mer om distansundervisning som särskilt stöd på Skolverkets webb Distansundervisning - Skolverket.


Förtydligande dokument: Vad menas med dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik? (PDF, 55 KB)

Uppdaterad: