Övergång årskurs 9 till gymnasieskola

Här finns information och rutiner för att elever ska få en så bra övergång som möjligt från årskurs 9 till gymnasiet.

Tidsplan och avslutande frågor

För att få en överblick över de moment som ska planeras in under året och därigenom skapa goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan skolformer/skolor används en tidsplan. 

När eleven byter skolform från grundskola till gymnasium är det viktigt att se processen utifrån ungdomens allt större ansvarstagande. Under det avslutande utvecklingssamtalet ska kommungemensamma frågor ställas för att underlätta överförande av information.  

Syftet med det avslutande utvecklingssamtalet är att ge en god bild av vad eleven klarar av, tycker är roligt och vad eleven behöver hjälp med i skolan och hur hjälpen bör vara utformad.

Tid- och aktivitetsplan för åk 9 till gymnasiet  (PDF, 61 KB)

Stöd till mentor inför det avslutande utvecklingssamtalet (PDF, 55 KB)

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet (PDF, 225 KB) 
Blanketten för avslutande utvecklingssamtal ska endast användas av fristående skolor. Kommunala skolor använder Unikum.

Extra anpassningar

Om en elev är i behov av extra anpassningar kan dokumentet nedan användas för att kartlägga elevens generella förmågor och behov av extra anpassningar. 

Stöd i dokumentation av extra anpassningar  (PDF, 314 KB)

Övergång för nyanlända elever till språkintroduktion

Språkintroduktion finns inom den kommunala gymnasieskolan. Mottagningsenheten på Katedralskolan är ansvarig för vidare placering på de kommunala gymnasieskolorna.

Eleverna på språkintroduktion kommer antingen från åk 9 i grundskolan (förberedelseklass eller ordinarie åk 9-klass) eller från mottagningen för nyanlända, om de är nyanlända till Uppsala.

Rutin för placering och antagning för nyanlända elever till IMSPR (PDF, 60 KB)

Rutin för kunskapsöverföring för nyanlända elever i övergången till IMSPR (PDF, 68 KB)

Förslag till årsplanering för övergångar

Förslaget till årsplaneringen är tänkt som en hjälp och ett stöd för förskolor och skolor för planering av arbetet med övergångar på varje enhet.

Årplan övergång till gymnasiet kommunal skola (PDF, 85 KB)

Årsplan övergång åk 9 till gymnasiet fristående skola (PDF, 82 KB)

Kontakt

Övergångar skolformer

Uppdaterad: