Ersättning för förlängd utbildning för elev i gymnasieskola

Huvudprincipen är att elever i gymnasieskolan ska slutföra sin utbildning inom tre läsår. Ersättning i form av programersättning ges under dessa tre läsår. Utgångspunkten för ersättning är att stöd hanteras inom ramen för grundbeloppet och i vissa fall inom ett ansökt tilläggsbelopp. Det kan dock på grund av särskilda omständigheter uppstå situationer då eleven behöver en förlängd undervisningstid. I sådana fall tas beslut om huruvida ersättning ska fortsätta att utgå utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Beslut om förlängd undervisningstid är ett beslut om en stödåtgärd som huvudmannen för gymnasieskolan får besluta om utifrån gymnasieförordningens bestämmelser. Skolans beslut om förlängd undervisningstid får inte påverkas av om skolan beviljas ersättning eller inte.

Gymnasieförordningen 9 kap 7§, under stödåtgärder

Förlängd undervisning i gymnasieskolan

7 §   Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om
   1. eleven har läst ett reducerat program,
   2. eleven läser ett yrkesprogram och det kan befaras att eleven inte kommer att uppfylla de betygskriterier som minst ska uppfyllas i de kurser som krävs för att eleven ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå, eller
   3. det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Förordning (2022:1105).

Information om bland annat förlängd utbildning finns att få på Skolverkets hemsida - Programbyte, förlängd undervisning eller gå om kurs i gymnasieskolan och motsvarande skolformer? - Skolverket

Ersättning för förlängd utbildning

Enligt beslut i den tidigare Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN-2013-0533) ersätter Uppsala kommun för endast för förlängd utbildning som innebär heltidsstudier under ett helt läsår.

Uppsala kommun beslutar om ersättning till huvudmannen för gymnasieskolan för elev som fått beslut om förlängd undervisning utifrån följande:

Huvudmannen/skolan ska

  1. Skicka in en ansökan som tydligt beskriver vilken del i förordningen som har tillämpats när beslutet om förlängd undervisning har beslutats.
  2. Ett beslut bifogas, exempelvis i ett åtgärdsprogram, där det tydligt är angivet att rektor har fattat beslut om förlängd utbildning samt orsaken till att eleven behöver förlängd utbildning.
  3. En individuell studieplan bifogas som visar vad den förlängda studietiden ska innehålla.
  4. Om eleven har haft ett reducerat program ska beslutet om reducerat program bifogas.

Nedanstående elevkategorier omfattas inte av rutinen:

  • Elever som läser fler än tre år i gymnasiet på grund av att de har bytt utbildningsväg, bytt skola och börjat läsa samma gymnasieprogram på den nya skolan eller elever som läst ett introduktionsprogram och därefter har börjat på ett nationellt program.
  • Elever som läser ett fjärde tekniskt år efter avslutat teknikprogram.
  • Elever vid anpassad gymnasieskola eftersom anpassad gymnasieskolas utbildning är upplagd under fyra år.
  • Elever som går ett fjärde år inom riksidrottsgymnasiet.

Ansökan ska inkomma till utbildningsförvaltningen senast under maj månad. Om beslut fattas för ersättning av förlängd undervisning utgår ersättning från och med skolstart vid höstterminen. Ansökningar efter maj månad handläggs som sent inkomna och beslut kan inte garanteras innan skolstart. Beslut tas först efter det att komplett ansökan med erforderlig dokumentation mottagits. Vid en ofullständig ansökan kommer kompletteringar att begäras in.

Utifrån ansökan och bilagan kommer utbildningsförvaltningen att fatta ett formellt beslut eventuell ersättning. Beslutet delges huvudmannen för gymnasieskolan.

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för förlängd utbildning i (PDF, 294 KB)
gymnasieskolan (PDF, 294 KB)

Vid frågor kontakta

Ingrid Holström
Uppdaterad: