När du blivit godkänd som huvudman

Om ekonomiska ersättningar, tillsyn, förändringar och villkor.

Inför varje år beslutar utbildningsnämnden om ersättning till bland andra fristående förskolor och fristående friliggande fritidshem. Beslutet grundar sig på propositionen om bidrag på lika villkor, "Offentliga bidrag på lika villkor" (prop.2008/09:171 s.42), och skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut.

Här är information om ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här är information om ersättningar för pedagogisk omsorg.

Tillsyn

En kommun har tillsyn över de verksamheter som kommunen har godkänt (26 kap. skollagen). I tillsynen kontrolleras om verksamheten som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Kommunen prövar också om du uppfyller de nya kraven i skollagen (2 kap. 5 § skollagen). Om det framkommer att du som huvudman, eller själva utbildningen, inte uppfyller kraven kan kommunen ingripa (26 kap. skollagen).

Anmälningsplikt vid ändringar i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla det till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av person eller personer har gjorts (2 kap. 5 b § skollagen). Kommunen kommer då försäkra sig om att ägar- och ledningskretsen i sin sammansättning fortfarande uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, kunskap och lämplighet.

Anmälan ska göras enligt kommunens mall. En ny sammanställning av ägar- och ledningskretsen ska skickas in.

  1. Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskretsen (PDF, 216 KB)
  2. Sammanställning av ägar- och ledningskretsen

Förändring av befintligt godkännande

Enligt lag är ett godkännande begränsat till att gälla en viss utbildning vid en viss skolenhet. Du kan inte flytta utbildningen utan ett nytt godkännande. Därför behöver du göra en ny ansökan om ny lokal för befintlig verksamhet.

Ansökningsblankett om förändring av befintligt godkännande. (PDF, 223 KB)

Övriga förändringar, som till exempel ny huvudman för befintlig verksamhet, det vill säga nytt organisationsnummer, kräver en ny ansökan om godkännande.

Tänk på att ifyllda ansökningsblanketter och bilagor ska skickas per post till utbildningsförvaltningen enligt anvisningarna i respektive blankett.

Om antagningsregler inom förskola och pedagogisk omsorg på webbplats uppsala.se

Om försäkringar och skadeanmälan på webbplats uppsala.se

Kontakt

Frågor om tillsyn

Frågor godkännande av huvudman

Uppdaterad: