Starta förskola och skola

Privata företag, kooperativ och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare. Kommunen bedömer om den sökande uppfyller ett antal krav, bland annat på kvalitet.

Ersättningen är fastställd av kommunen och lika för alla. Kraven finns formulerade i de förfrågningsunderlag som finns här. 

Här är särskild information till utförare om hur man ansöker om godkännande.

Fristående förskola 

Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr utbildningen och undervisning. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en förskolechef eller rektor.

Fristående fritidshem

Ett fristående friliggande fritidshem drivs av en enskild huvudman och är inte knutet till en fristående skola. Grundskolans läroplan och skollagens bestämmelser om fritidshem styr fritidshemmets utbildning och undervisning. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor.

Fristående skola

Ansökan om start av fristående grundskola, gymnasieskola och fritidshem ska lämnas till Skolinspektionen. Det är Skolinspektionen som handlägger ärenden vid start av fristående skola och fritidshem.

Mer information finns på Skolinspektionens webbplats

För pedagogisk omsorg gäller andra regler

Om bidrag för pedagogisk omsorg

Så går ansökan till

För att bli godkänd som huvudman för en fristående förskola eller ett fristående friliggande fritidshem måste du fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den tillsammans med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen.

Vi rekommenderar att blanketterna fylls i digitalt med hjälp av Acrobat Reader, innan den skrivs ut för underskrift. Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen.

Ansökningsblanketter

Instruktion till ansökan om godkännande (PDF, 167 KB) 

Ansökan om godkännande förskola (PDF, 350 KB)

Ansökan om godkännande fritidshem (PDF, 414 KB)

Ansökan om förändringar av godkännande (PDF, 223 KB)

Ansökan om undantag från öppenhetskravet (PDF, 227 KB)

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder (PDF, 212 KB)

Så går det till - från ansökan till beslut

Krav på dig som huvudman

Det är viktigt att du som vill starta en förskola eller ett friliggande fritidshem känner till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Tänk på att

  • Det behöver finnas tillräckligt många barn för att driva verksamheten.
  • Lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten.
  • Du behöver besluta i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel bolag eller förening. I ansökan ska du bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.
  • Du måste ha ett plus- eller bankgiro som kommunen kan betala ut verksamhetsbidraget till. Kommunen ska kunna säkerställa att det är rätt huvudman som får utbetalningen.
  • Du behöver söka eller kontrollera bygglov för lokalerna. Om bygglov.
  • Du måste anmäla verksamheten till miljöförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt Uppsala brandförsvar. Om anmälningsplikt.
  • Du måste anmäla start av livsmedelsverksamhet innan öppnar en förskola eller ett fritidshem. Om livsmedelsverksamhet.
  • Du behöver läsa in dig på gällande lagar, styrdokument och regler för förskola eller fritidshem.

Lagar, styrdokument och regler för förskola eller fritidshem

Skollagen (2010:800) på riksdagen.se

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) på skolverket.se)

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) på skolverekt .se

Skolverkets allmänna råd på skolverket.se 

Uppsala kommuns Regler för förskola och pedagogisk omsorg eller Regler för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på uppsala.se. 

Ansök om godkännande som huvudman

Sedan 1 januari 2019 gäller utökade krav i skollagens andra kapitel, bland annat för den som vill starta en fristående förskola eller ett fristående friliggande fritidshem. Ändringarna innebär att hela ägar- och ledningskretsens kunskap, erfarenhet och lämplighet ska prövas. Även de ekonomiska förutsättningarna att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten ska prövas.

I ansökan ska du lämna sådan information som gör att nämnden kan pröva om du har förutsättningar att uppfylla kraven. Du ansöker genom att fylla i kommunens ansökningsblankett, budgetmall och mall för sammanställning av ägar- och ledningskretsen. Sedan skickar du in dokumenten tillsammans med nödvändiga bilagor via post till utbildningsförvaltningen.

Formulera din ansökan så att utbildningsnämnden får en uppfattning om din kunskap kring bestämmelserna som gäller för utbildningen. Din ansökan ska även spegla din förmåga att skapa förutsättningar att uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är du som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen. Till ansökningsblanketten finns en instruktion som stöd.

Här är bilagor till ansökan

Budgetmall förskola (PDF, 240 KB)

Budgetmall fritidshem (PDF, 374 KB)

Sammanställning av ägar- och ledningskretsen (PDF, 227 KB)

Behörig firmatecknare ska underteckna

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga av den som har laglig rätt att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen. Vem eller vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid

Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Den måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst sex månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande

Om utbildningsnämnden bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen får du beslut om godkännande som huvudman.

Få hjälp att starta företag

Det finns många olika aktörer som kan hjälpa dig som funderar på att starta ett företag. På Uppsala.se har vi samlat information om var du kan få tips och råd.

Få hjälp att starta företag(uppsala.se)

Kontakt