Starta förskola, pedagogisk omsorg och skola

Privata företag, kooperativ och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare. Kommunen bedömer om den sökande uppfyller ett antal krav, bland annat på kvalitet.

Ersättningen är fastställd av kommunen och lika för alla. Ersättningar för pedagogisk verksamhet. Kraven finns formulerade i de förfrågningsunderlag som finns här. 

För att få driva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola behöver du bli godkänd som huvudman.

Ansökan om godkännande för förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem ska göras till utbildningsförvaltningen. Här finns information om hur du ansöker om godkännande.

Ansökan om att starta fristående grundskola eller gymnasieskola ska lämnas till Skolinspektionen, Tillstånd (skolinspektionen.se).

Så går ansökan till

För att bli godkänd som huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fristående friliggande fritidshem måste du fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den tillsammans med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen.

Vi rekommenderar att blanketterna fylls i digitalt med hjälp av Acrobat Reader, innan den skrivs ut för underskrift. Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen.

Ny avgift vid ansökan om etablering av förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer om avgift för prövning av förskola och pedagogisk omsorg.

Ansökningsblanketter

Instruktion till ansökan om godkännande (PDF, 167 KB) 

Ansökan om godkännande förskola (PDF, 350 KB)

Ansökan om godkännande fritidshem (PDF, 414 KB)

Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg (PDF, 374 KB)

Ansökan om förändringar av godkännande (PDF, 223 KB)

Ansökan om undantag från öppenhetskravet (PDF, 227 KB)

Ansökan om godkännande av urvalsgrunder (PDF, 212 KB)

Här är bilagor till ansökan

Budgetmall förskola (PDF, 240 KB)

Budgetmall fritidshem (PDF, 374 KB)

Budgetmall pedagogisk omsorg  (PDF, 250 KB)

Sammanställning av lokalyta  (PDF, 252 KB)

Sammanställning av ägar- och ledningskrets  (PDF, 243 KB)

Så går det till - från ansökan till beslut

Krav på dig som huvudman

Det är viktigt att du som vill starta en förskola, pedagogisk omsorg eller ett friliggande fritidshem känner till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Tänk på att

  • Det behöver finnas tillräckligt många barn för att driva verksamheten.
  • Lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten.
  • Du behöver besluta i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel bolag eller förening. I ansökan ska du bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.
  • Du måste ha ett plus- eller bankgiro som kommunen kan betala ut verksamhetsbidraget till. Kommunen ska kunna säkerställa att det är rätt huvudman som får utbetalningen.
  • Du behöver söka eller kontrollera bygglov för lokalerna. 
  • Du måste anmäla verksamheten till miljöförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt Uppsala brandförsvar. 
  • Du måste anmäla start av livsmedelsverksamhet innan du öppnar förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 
  • Du behöver läsa in dig på gällande lagar, styrdokument och regler för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Lagar, styrdokument och regler för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:1319 - Riksdagen

Läroplan (Lpfö 18) för förskolan - Skolverket

Läroplan (Lgr22) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet - Skolverket

Allmänna råd - Skolverket

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - Uppsala kommun

Regler för antagning till förskola och familjedaghem - Uppsala kommun

Försäkring och skadeanmälan - Uppsala kommun

Ansök om godkännande som huvudman

I ansökan ska du lämna sådan information som gör att nämnden kan pröva om du har förutsättningar att uppfylla kraven. Du ansöker genom att fylla i kommunens ansökningsblankett, budgetmall och mall för sammanställning av ägar- och ledningskretsen. Sedan skickar du in dokumenten tillsammans med nödvändiga bilagor via post till utbildningsförvaltningen.

Formulera din ansökan så att utbildningsnämnden får en uppfattning om din kunskap kring bestämmelserna som gäller för utbildningen. Din ansökan ska även spegla din förmåga att skapa förutsättningar att uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är du som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen. Till ansökningsblanketten finns en instruktion som stöd.

Behörig firmatecknare ska underteckna

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga av den som har laglig rätt att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen. Vem eller vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid

Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Den måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst sex månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande

Om utbildningsnämnden bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen får du beslut om godkännande som huvudman.

Få hjälp att starta företag

Det finns många olika aktörer som kan hjälpa dig som funderar på att starta ett företag. På Uppsala.se har vi samlat information om var du kan få tips och råd.

Få hjälp att starta företag(uppsala.se)

Kontakt

Frågor om tillsyn

Frågor godkännande av huvudman

Uppdaterad: