Ny avgift vid ansökan om etablering av förskola och pedagogisk omsorg

För att kompensera för de kostnader som uppkommer i samband med prövning av förskola och pedagogisk omsorg kommer Uppsala kommun från och med 1 januari 2024 börja ta ut en avgift.

Huvudmannaskapet prövas sedan 1 januari 2019 enligt skollagen (2010:800) utifrån skarpare krav. Den utökade prövningens syfte är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg eller fristående friliggande fritidshem har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

Kommunen har enligt bestämmelserna rätt att ta ut en avgift för de kostnader som uppkommer i samband med prövningen. Från och med den 1 januari 2024 tar därför Uppsala kommun ut en avgift av den som ansöker om godkännande som huvudman för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Avgifter

5000 kronor är grundavgift för alla.
17 000 kronor för fullständig prövning av pedagogisk omsorg (totalt 22 000 kronor).
25 000 kronor för fullständig prövning förskola och fritidshem (totalt 30 000 kronor).

Grundläggande avgift

Den grundläggande avgiften på 5 000 kronor omfattar en första kontroll av att ansökan är komplett för fortsatt handläggning. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan skickas in. Ingen handläggning av ansökan påbörjas innan avgiften har betalats.

Betalningsinstruktioner skickas i samband med att ansökan kommit in.

Ansökan kan avskrivas om betalningen inte har kommit till utbildningsförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Avgift för fullständig prövning

Om den grundläggande prövningen visar att ansökan är korrekt, ska avgiften för fullständig prövning betalas in, för att ansökan ska prövas vidare. Information om när och hur prövningsavgiften ska betalas in meddelas i ett e-postmeddelande från utbildningsförvaltningen.

Ansökan kan avskrivas om betalningen inte har kommit till utbildningsförvaltningen inom 14 dagar från att ett e-postmeddelande med betalningsinstruktioner har skickats ut.

Inbetalning

Inbetalning ska göras till bankgiro 344-6267 enligt de instruktioner som skickas till den sökandes e-postadress efter att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.

När grundavgiften på 5000 kronor är betald påbörjas den grundläggande prövningen. När den grundläggande prövningen är genomförd och om ärendet går vidare till fortsatt prövning, skickas en ny betalningsinstruktion ut till den sökandes e-postadress. När den fullständiga avgiften är betald påbörjas en fullständig prövning av ärendet.

19 december 2023