Villkor för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller friliggande fritidshem

För att få starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett friliggande fritidshem krävs dels att du söker bygglov, dels att du anmäler verksamheten till miljöförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och till Uppsala brandförsvar.

Sök bygglov

Du behöver söka bygglov när du ska starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett friliggande fritidshem. Det gäller inte för lokaler där det tidigare har varit samma typ av verksamhet. I de fallen måste du ändå kontrollera att ett bygglov finns.

Sök bygglov på uppsala.se.

Vid om-, till- och nybyggnad av skolor, förskolor och offentliga lokaler finns flera styrande faktorer utifrån lagar, regler, normer och upprättade handlingsprogram.

Anmäl enligt miljöbalken

Du som ska driva förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste göra en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten startar (38 § i förordning 1998:899). Anmälan ska vara skriftlig och göras till miljöförvaltningen senast sex veckor innan start.

Se blankett för anmälan enligt miljöbalken på uppsala.se.

Du måste göra en anmälan vid nyetablering eller när verksamheten utökas med nya lokaler. Om till exempel en skola startar förskoleverksamhet i sina lokaler ska det också anmälas. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler behöver inte anmälas.

Om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, pedaogisk omsorg, skola och fritidshem på uppsala.se.

Anmäl start av livsmedelsverksamhet

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem räknas som livsmedelsverksamheter eftersom frukost, lunch och/eller mellanmål serveras. Innan du startar en livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Din anmälan ska ha kommit till miljöförvaltningen senast två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett beslut om registrering. Syftet med kravet på registrering är att miljöförvaltningen ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen.

Läs om livsmedelsverksamhet på uppsala.se.

När du startar ansvarar du själv för att du har den lokal, inredning, utrustning, kunskap och de instruktioner som krävs för att maten som serveras är säker.

Anmäl till brandmyndighet

Du måste anmäla din verksamhet hos Uppsala brandförsvar. När du är ansvarig för en byggnad är du också ansvarig för brandsäkerheten. Som ansvarig ska du arbeta med att förebygga bränder och minimera brandrisker.

Du ska också ordna med utbildning och utrustning så att skadan av en brand blir så liten som möjligt.

Läs om vilka krav som gäller på Uppsala brandförsvars webbplats.

Uppdaterad: