Övergångar mellan och inom skolformer

Uppsala kommuns förskolor och skolor arbetar aktivt med övergångar mellan skolformer för att säkerställa sammanhang, kontinuitet och utveckling för alla barn och elever.

gul ryggsack overgang.jpg

Det är önskvärt att de fristående förskolorna och skolorna följer de centrala riktlinjerna. De kommungemensamma frågorna som den kommunala huvudmannens förskolor och skolor använder finns presenterade under respektive övergång.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram centrala riktlinjer som omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I riktlinjerna finns stöd och idéer om hur förskola och skola kan ge barn och elever kontinuitet i skolgången oberoende av skolbyten.

Det här gäller för kommunala förskolor och skolor 

Det är obligatoriskt för den kommunala huvudmannens förskolor och skolor att följa de centrala riktlinjerna och de tids- och aktivitetsplaner som finns presenterade under respektive övergång.

Den kommunala huvudmannens verksamheter kommer att använda det centrala elevadministrativa systemet Unikum för dokumentation inför övergångar och där finns även de kommungemensamma frågor som ska användas i det avslutande utvecklingssamtalet samlade i mallar.

Det här gäller för fristående förskolor och skolor 

Det är önskvärt att de fristående förskolorna och skolorna i Uppsala följer de centrala riktlinjerna och tids- och aktivitetsplanerna. De kommungemensamma frågorna som den kommunala huvudmannens förskolor och skolor använder i det avslutande utvecklingssamtalet finns presenterade under respektive övergång.

Central funktion för överföring av information

Fristående förskolor och skolor kan skicka material som de önskar överföra direkt till mottagande enhet. Vid behov ansvarar övergångsansvariga på Utbildningsförvaltningsförvaltningen för att distribuera informationen från det avslutande utvecklingssamtalet och annat relevant material mellan skolhuvudmän. Ifylld samtyckesblankett måste bifogas till materialet. Fristående förskolor och skolor skickar i det fallet material som ska skickas till annan huvudman till följande adress:

Utbildningsförvaltningen
Att: övergångsmaterial
753 75 Uppsala

Övergripande information för alla skolformer

Centrala riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer (PDF, 99 KB)

Rutin för samtycke i samband med övergång (kommunal) (PDF, 195 KB)

Rutin för samtycke i samband med övergång (fristående) (PDF, 64 KB)

På sidor för respektive övergång finns tid- och aktivitetsplaner och stödmaterial som kan användas av rektorer och lärare i övergångsarbetet.

Samtyckesblanketter

Samtycke till överförande av information förskola/familjedaghem till förskoleklass (PDF, 211 KB)

Samtycke till överförande av information inom grundskola och till gymnasiet (PDF, 222 KB)

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Övergångar skolformer

Uppdaterad: