Övergångar mellan och inom skolformer

Uppsala kommuns förskolor och skolor arbetar aktivt med övergångar mellan skolformer för att säkerställa sammanhang, kontinuitet och utveckling för alla barn och elever.

gul ryggsack overgang.jpg

Utbildningsförvaltningen har tagit fram centrala riktlinjer som omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. I riktlinjerna finns stöd och idéer om hur förskola och skola kan ge barn och elever kontinuitet i skolgången oberoende av skolbyten.

Här hittar du de centrala riktlinjerna: Centrala riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer (PDF, 99 KB)

Det här gäller för kommunala förskolor och skolor 

Det är obligatoriskt för den kommunala huvudmannens förskolor och skolor att följa de centrala riktlinjerna och årsplaneringarna.

Årsplan övergång förskola till förskoleklass kommunal (PDF, 71 KB)
Årsplan övergång åk 9 till gymnasiet kommunal (PDF, 89 KB)
Årsplan övergångar mellan kommunal grundskola (PDF, 83 KB)
Tids- och aktivitetsplan anpassad skola (PDF, 82 KB)
Definition och stödfrågor vid särskilda övergångar (PDF, 89 KB)

Den kommunala huvudmannens verksamheter använder det centrala elevadministrativa systemet Unikum för dokumentation inför övergångar.

Övergång inom den kommunala huvudmannens förskolor och skolor

För barn som gör en övergång från en kommunal förskola till en kommunal förskoleklass så följer informationen i Unikum med till den nya skolan om inte barnets vårdnadshavare aktivt har beslutat att dokumentationen inte ska föras över. Det samma gäller om barnet byter förskola till en annan kommunal förskola.

För elever som gör övergångar inom den kommunala grundskolan och till den kommunala gymnasieskolan följer informationen i Unikum och i elevhälsosystemet ProRenata med till den nya skolan.

Övergång till en fristående förskola eller skola

Det behövs alltid samtycke från vårdnadshavare för att information om barnet ska lämnas över från en kommunal förskola till en fristående förskola eller fristående skola med förskoleklass.

För övergång för elev från kommunal skola till fristående skola ska skolan överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven (skollagen 3 kap. 12j §). Det är alltid önskvärt att det finns en samsyn mellan vårdnadshavare, elev och skola vilken information som ska lämnas över till elevens nya skola. 

För mer information om samtycke: Rutin för samtycke i samband med övergång (kommunal) (PDF, 208 KB)

Samtyckesblankett vid övergång från förskola. (PDF, 278 KB)
Samtyckesblankett vid övergång från skola. (PDF, 255 KB)

Information som ska dokumenteras i Unikum inför övergångar

Förskola
Från förskola till förskoleklass och mellan förskolor:

 • Dokumentation från det sista avslutande utvecklingssamtalet.
 • Lärlogg från de senaste 12 månaderna

Grundskola
Mellan grundskolor:

 • Ifylld kriterietabell (blå matris) i alla ämnen i övergången åk 5–6
 • Kriterietabeller för elever utan godkänt betyg/ som ännu ej når målen i övergången åk 3–4, 5–6 och 6–7. Endast vid övergång/skolbyte.
 • Eventuella extra anpassningar vilket dokumenteras och uppdateras kontinuerligt.
   

Från grundskola till gymnasiet:

 • Ifylld kriterietabell (blå matris) för elev utan godkänt betyg.
 • Eventuella extra anpassningar vilket dokumenteras och uppdateras kontinuerligt.
   

En nivåbedömning i alla ämnen i åk 1–5 görs i december och maj som kan ligga till grund för information om eleven vid övergång.

Det här gäller för fristående förskolor och skolor 

Det är önskvärt att de fristående förskolorna och skolorna i Uppsala följer de centrala riktlinjerna och de föreslagna årsplaneringarna.

Årsplan övergång förskola till förskoleklass fristående (PDF, 107 KB)
Årsplan övergång åk 9 till gymnasiet fristående (PDF, 116 KB)
Årsplan övergångar mellan grundskolor fristående verksamhet (PDF, 106 KB)
Tids- och aktivitetsplan anpassad skola (PDF, 82 KB)
Definition och stödfrågor vid särskilda övergångar (PDF, 89 KB)

Det behövs alltid samtycke från vårdnadshavare för att information om barnet ska lämnas över från en förskola till en annan förskola eller till skola med förskoleklass.

För övergång för elev till skola med annan huvudman ska skolan överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven (skollagen 3 kap. 12j§). Det är alltid önskvärt att det finns en samsyn mellan vårdnadshavare, elev och skola vilken information som ska lämnas över till elevens nya skola.

För mer information om samtycke: Rutin för samtycke i samband med övergång (fristående) (PDF, 63 KB)

Samtyckesblankett vid övergång från förskola. (PDF, 278 KB)
Samtyckesblankett vid övergång från skola. (PDF, 255 KB)

Kontakt