Ansökan och placering för fristående skolor utanför skolvalsperioden

Fristående skolor kan välja mellan två möjliga sätt för vårdnadshavare att söka och för skolorna att anta elever utanför skolvalsperioden. Antingen genom att skolan deltar i datumsatta placeringsrundor via kommunens system i e-tjänsten Mitt skolval, eller genom att placera närsomhelst utanför e-tjänsten Mitt skolval. I båda fallen gäller skolans egen kö. Elever som bor i Uppsala kommun ska vara inskrivna i kommunens elevadministrativa system.

Skolplaceringar i kommunens system

Mitt skolval - e-tjänst för ansökningar

Vårdnadshavare ansöker om skolplats i kommunens e-tjänst Mitt skolval.

Mitt skolval ersätter från och med läsåret 2021/2022 eBarnUngdom för hantering av ansökningar, erbjudanden och beslut.

IST administration grundskola – elevadministrativt system

Placeringar som görs i Mitt skolval läses över till IST administration. Från och med läsåret 2021/2022 används inte längre eBarnUngdom.

Varje skola ansvarar för att bevaka IST administration och hantera nya elever som skrivs in på skolan. Varje ny elev behöver få en klassplacering av skolan.

Det är klassplaceringen i IST administration som styr ersättningen för eleverna samt elevernas möjlighet att till exempel få elevresa (busskort) utifrån avstånd till skolan.

Elever från andra kommuner

Elever som fortsatt kommer vara folkbokförda i annan kommun och antas till en fristående skola ska inte registreras i IST Administration och därmed ska formulär enligt nedan inte skickas in. Skolan tar själv kontakt med elevens hemkommun för att reglera ersättning.

Ansökan och skolplacering genom placeringsrundor i Mitt Skolval

En fristående skola kan välja att delta i de placeringsrundor som kommunen sätter upp, på samma sätt som i skolvalet och i skolvalets bytesperiod.

Deltagande i placeringsrundorna innebär att

 • Skolan är valbar för vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavare kan välja mellan de skolor som deltar i Mitt Skolval, och kan rangordna skolorna på samma sätt som i skolvalet och i  skolvalets bytesrunda.
 • Skolan lägger in en prioriteringslista och antal lediga platser i alla årskurser efter att ansökningstiden har stängt.
 • Vårdnadshavare får erbjudande och besvarar dessa i Mitt skolval
 • Eleverna placeras i Mitt Skolval och därifrån skickas ett placeringsbesked ut.
 • Skolplaceringarna läses automatiskt över till IST administration.

Fristående skolor som inte önskar delta i kommunens löpande rundor behöver meddela antagning.grundskola@uppsala.se för att tas bort som ett valbart alternativ för vårdnadshavare som gör ansökan i Mitt skolval.

Oavsett om skolan väljer att vara med i kommunens rundor eller inte kommer skolan kunna anta elever löpande utanför skolvalsperioden genom att anmäla elever i ett webbformulär till kommunen. (Läs mer om hur, nedan.)

Placeringsrundor under läsåret

Ansökningar handläggs när det är bytesperiod. Det finns fyra bytesperioder per läsår och två skolstartsperioder inför höstterminens start. Kommunens bytesperioder har bestämda startdatum, vanligtvis efter lov. 

Här hittar du aktuella bytes- och skolstartsperioder

Att tänka på i placeringsrundorna

Prioritering och utbud

När en runda stänger för ansökningar behöver ni som deltar lägga in prioritering och utbud i rätt runda i Mitt skolval på utsatt datum i tidschemat. Om utbud och prioritering saknas på utsatt datum kommer inga nya elever att erbjudas plats i den rundan.

För att det inte ska bli något fel i tilldelningen av platser är det bästa att endast hantera elever på ett sätt – antingen i placeringsrundorna i Mitt skolval eller utanför. Om ni placerar en elev utanför Mitt skolval bör ni informera vårdnadshavare om att de inte ska ansöka till er eller ta bort ansökan i Mitt skolval. Om placeringen kan invänta kommunens hantering av ansökningar rekommenderar vi att elevens ansökan endast hanteras via aktuell placeringsrunda i Mitt skolval. Den vägen kommer all nödvändig information läsas över automatiskt.

Placeringskörning, erbjudandeutskick och beslut

Kommunens enhet för Antagning och placering (Antagning grundskola) gör placeringskörningarna i Mitt skolval. Placeringskörningen ser till att varje elev får ett erbjudande på högst möjliga rankade skola som eleven har rätt till. Körningen utgår från kommunens regler och utbud för kommunala skolor och fristående skolors inlagda prioritering och utbud.

Vårdnadshavare ser statusen på sin ansökan direkt i Mitt skolval där de också svarar på eventuellt erbjudande. När svarstiden gått ut läggs beslut ut i Mitt skolval.

De besked om plats på fristående skolor som går ut till vårdnadshavare från systemet är inte formella beslut utan endast information om placering som gjorts i kommunens system.

Fristående skolor måste själva skriva beslut och meddela dessa till vårdnadshavare.

Återläsning av nya placeringar till IST administration

När beskeden gått ut läses placeringen över till IST administration. Återläsning sker i regel första vardagen efter att besluten gått ut.

Bevaka rundan i Mitt skolval om ni innan återläsningen vill veta till exempel vilka elever som redan tackat ja till erbjuden plats eller tackat ja till en plats på en annan skola.

När återläsningen är gjord är det viktigt att alla nya elever får en klassplacering.


Skyndsamma placeringar

Enligt kommunens regelverk är det endast vissa elever som kan få plats på kommunala skolor innan bytesperioden, framför allt är det elever som flyttar in till kommunen och behöver få en skolplats innan nästa placeringsrundas startdatum.

Antagningen kommer till en början, på grund av tekniska begränsningar, bara kunna erbjuda skyndsamma platser på kommunala skolor. Antagningen kommer inte kunna ta hänsyn till fristående skolor i ansökningarna för dessa elever.

Om ni vet att en elev ska flytta in och inte kan invänta bytesperioden ska ni placera eleven utanför Mitt skolval och be dem ta bort ansökan från Mitt skolval om de skickat in den.

Det betyder också att ni endast behöver gå in i Mitt skolval när ni behöver lägga in utbud och prioriteringslistor i rundorna för bytesperioderna.


Placeringar utanför Mitt skolval

Om ni väljer att placera elever utanför placeringsrundorna och Mitt skolval är det viktigt att ni:

 • Erbjuder elever en skolplacering på skolan
 • Samlar in underskrifter från båda vårdnadshavare. Placering kan bara göras om båda vårdnadshavare tackat ja till platsen
 • Skickar placeringsbeslut till vårdnadshavarna
 • Informerar Antagning grundskola via webbformuläret på utförarwebben om placeringen. Notera att det endast är elever som är folkbokförda i Uppsala kommun som ska anmälas. Vid placering av elever från andra kommuner behöver ni höra av er till elevens hemkommun.
 • Om er skola även deltar i kommunens rundor är det viktigt att meddela vårdnadshavare att de inte ska lägga in en ansökan i Mitt skolval eller ta bort eventuell ansökan som redan skickats in

Antagning grundskola kommer då:

 • Placera elever på skolan utifrån informationen i inskickat kontaktformulär. Det gäller endast om eleven är folkbokförd i Uppsala kommun
 • Om eleven har en annan placering kommer denna att sägas upp och vårdnadshavare kommer att informeras

Tänk på att bevaka IST administration och att klassplacera de nya elever som Antagning grundskola skrivit in på skolan i systemet.

I dagsläget kan vårdnadshavare endast se sina barns placeringar i Mitt skolval. Där framkommer endast pågående placeringar och beslut om framtida placeringar som gjorts i Mitt skolval. Framtida placeringar som skrivs in manuellt i IST administration blir endast synliga för vårdnadshavare i Mitt skolval när den placeringen blir aktiv.

Klassplaceringar i IST administration

Det är elevernas klassplaceringar i IST administration som ligger till grund för att rätt ersättning ska betalas ut för eleverna. Det är utifrån klassplaceringen som eleven kan få elevresa (skolbusskort) om eleven uppfyller avståndskravet. Det är därför väldigt viktigt att bevaka IST administration i fall där det finns nya elever att klassplacera!


Information om förändringar i elevunderlaget

Nya placerade elever

När ni får nya elever – antingen direkt i IST administration efter anmälan till antagningen eller via placeringsrundor i Mitt skolval som läses över till IST administration – går det i dagsläget inte ut någon information om det via systemet.

Tänk på att bevaka IST administration för att hantera de nya elever som fått placering eller Mitt skolval för att se statusen för skickade erbjudanden i aktuell runda.

Nya placeringar på skolan sker endast om skolan meddelat det eller efter att placeringar gjorts i inplanerade rundor i Mitt skolval.

När elever slutar

När elever tackat ja till andra skolor går i dagsläget ingen automatisk information ut till den skola där eleven avslutar sin placering. I IST administration går det att sortera fram skolans elever utifrån slutdatum för att se vilka elever som kommer sluta på skolan.

I dagsläget går det inte att se om en elev som inte hunnit börja på skolan ska sluta för att börja på en annan skola istället.

Utflytt/utskrivning av elever

I dagsläget finns inget sätt för vårdnadshavare att ansöka om utflytt via kommunens system. Om en elev ska avsluta sin plats på skolan ska ni skriva ut eleven från skolan i IST administration. Tänk på att ni är skolpliktsansvariga till dess att eleven har en ny skolplacering och att en utflyttsanmälan behöver vara godkänd av båda barnets vårdnadshavare.

Det kommer att komma en ny funktion i IST administration där vårdnadshavare kan ansöka om utflytt.


Frågor och felanmälan

För teknisk support i Mitt skolval och IST administration och felanmälan, mejla KLKITPedagogiskaSupport@uppsala.se. Skriv ”Mitt skolval” eller ”IST administration” i ämnesraden.

För allmänna frågor om antagning, mejla antagning.grundskola@uppsala.se .

 

 

Uppdaterad: