Information till huvudman

Om ekonomiska ersättningar, tillsyn, förändringar och villkor.

Inför varje år beslutar utbildningsnämnden om ersättning till bland andra fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående friliggande fritidshem. Beslutet grundar sig på propositionen om bidrag på lika villkor, "Offentliga bidrag på lika villkor" (prop.2008/09:171 s.42), och skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut.

Här är information om ersättningar för pedagogisk verksamhet

Tillsyn

En kommun har tillsyn över de verksamheter som kommunen har godkänt (26 kap. skollagen). I tillsynen kontrolleras om verksamheten som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Kommunen prövar också om ägar- och ledningskretsen uppfyller kraven i skollagen (2 kap. 5 § och 25 kap. 10 § skollagen). Om det framkommer att du som huvudman, eller själva utbildningen, inte uppfyller kraven kan kommunen ingripa (26 kap. skollagen).

Anmälningsplikt vid ändringar i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla det till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av person eller personer har gjorts (2 kap. 6 b § respektive 25 kap. 10 b § skollagen). Kommunen kommer då försäkra sig om att ägar- och ledningskretsen i sin sammansättning fortfarande uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, kunskap och lämplighet.

Anmälan ska göras enligt kommunens mall.

Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskretsen (PDF, 299 KB)

Förändring av befintligt godkännande

Enligt lag är ett godkännande begränsat till att gälla en viss utbildning vid en viss enhet. Du kan inte flytta utbildningen utan ett nytt godkännande. Därför behöver du göra en ny ansökan om ny lokal för befintlig verksamhet.

Ansökningsblankett om förändring av befintligt godkännande. (PDF, 223 KB)

Övriga förändringar, som till exempel ny huvudman för befintlig verksamhet, det vill säga nytt organisationsnummer, kräver en ny ansökan om godkännande.

Tänk på att ifyllda ansökningsblanketter och bilagor ska skickas per post till utbildningsförvaltningen enligt anvisningarna i respektive blankett.

Om antagningsregler inom förskola och pedagogisk omsorg på webbplats uppsala.se

Om försäkringar och skadeanmälan på webbplats uppsala.se

Till huvudmän för förskolor med konfessionell inriktning

En huvudman ska ha godkännande för att driva förskola med konfessionell inriktning.

Vid fristående förskolor med konfessionell inriktning får konfessionella inslag endast förekomma i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat barnens vårdnadshavare om (1 kap. 7 a-d §).

Information ska innehålla uppgifter om vilka konfessionella inslag som kan förekomma och när de kan förekomma, vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som erbjuds som ett alternativ till en aktivitet där sådana inslag ingår, och en påminnelse om att deltagande i konfessionella inslag är frivilligt.

Redogör hur detta kommer genomföras i utbildningen.

Blankett till huvudmän för förskolor med konfessionell inriktning (PDF, 210 KB)

Återkallande av beslut

Från och med den 1 juli 2022 ska kommunen återkalla beslut om godkännande av huvudman om huvudmannen 

  • inte startat sin verksamhet senast två år från den första tidpunkt som godkännandet avser
  • inte bedrivit sin verksamhet under en sammanhängande tid av två år (gäller från och med 1 juli 2022)

Huvudmän som har godkännande från innan 1 juli 2022 behöver ha startat sin verksamhet inom två år, senast 1 juli 2024. Annars kommer godkännandet att återkallas (26 kap. 14 c § skollagen).

Ett godkännande kan också återkallas om ett föreläggande inte följts och missförhållandena är allvarliga (26 kap. 13 § skollagen) eller om en huvudman inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännandet (26 kap. 14 § skollagen).

Kontakt

Frågor om tillsyn

Frågor godkännande av huvudman

Uppdaterad: