Koordinator för ökad skolnärvaro

Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett uppdrag inom utbildningsförvaltningen och som bygger på 15 kap. 16 § skollagen (2010:800).

Målgruppen är elever med problematisk skolfrånvaro som är i behov av mer stöd än vad som ryms inom skolans ansvar samt kräver samordning med andra aktörer. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala skolor.

Uppdraget koordinator för ökad skolnärvaro

Läs mer om uppdraget här (PDF, 70 KB)

Beställning av koordinator för ökad skolnärvaro

Inför en beställning av koordinator

Innan en beställning kan ske av koordinator ska skolan först kartlagt orsaker till frånvaron, genomfört utredning av frånvaro samt påbörjat insatser. Om dessa insatser inte leder till en ökad skolnärvaro samt det finns behov av samordning med andra aktörer kan skolan ansöka om stöd från koordinatorer för ökad skolnärvaro. Om dessa steg inte är genomförda riskerar beställningen att avslås och därmed fördröjs eventuellt stöd.

Ta gärna kontakt

Koordinatorerna erbjuder konsultation och stöd inför en beställning.

Teamledare - Pelle Åström, 018-727 72 38

Beställningen måste vara korrekt ifylld och ska skickas per brev till registrator. De dokument skolan hänvisar till i beställningen ska bifogas till beställningen. Skolan kommer att bli kontaktad efter att beställningen mottagits.

Beställning av koordinator för ökad skolnärvaro (PDF, 125 KB)

Ifylld beställning ska tillsammans med skolans övriga underlag skickas per brev till registrator

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Enheten för registratur
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

Uppdaterad: