Ett samlat statsbidrag för förskolan

De nuvarande statsbidragen för mindre barngrupper och kvalitetshöjande åtgärder i förskolan slås ihop till ett statsbidrag med en socioekonomisk viktning på 50 procent utifrån faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid. Bidraget fördelas lika mellan kommunala och fristående förskolor.

Skolverket har beslutat att Uppsala kommun tilldelas 37 012 132 kr i bidragsram för 2022. Utbildningsnämnden har beslutat att bidraget ska fördelas till insatser inom både inom kommunala och fristående förskolor på lika villkor.

Statsbidraget kan användas till insatser 1 januari–31 december 2022 för:

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Med den socioekonomisk viktningen fördelas 50 procent av bidraget utifrån antalet barn som är inskrivna och folkbokförda i Uppsala kommun per 15 mars och 15 oktober 2022. Resterande 50 procent fördelas utifrån index för fördelning av strukturersättning för förskolan.

Statsbidraget betalas ut vid två tillfällen, en gång under vårterminen och en gång under höstterminen.

 

Utbildningsnämnden 2021-12-01 UBN-2021-07299

21 december 2021