Ny rutin för beställning av BVC-journal

Friskolor med förskoleklass ska från augusti 2021 beställa journaluppgifter från barnavårdscentralen (BVC) till elevhälsans medicinska insats (EMI) via Centrala enheten för spärrar och återsökning (CESÅ).

Journalen kan begäras ut i augusti det år eleven börjar i förskoleklass, efter att eleven fått sin skolplacering. Samtycke för journalrekvisition har lämnats av vårdnadshavare på tidigare BVC, samtycket gäller tills eleven börjar i årskurs 2. Begäran görs på klasslistor som skickas till CESÅ.

Läs rutin journalöverföring från barnhälsovården

3 september 2021