Skolmiljarden – en tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022

På regeringens uppdrag betalar Skolverket ut 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Uppsala kommun har tilldelats 30 700 040 kronor och stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022.

Stödet fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel kan användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Utbildningsnämnden har beslutat att:

  • hälften av medlen betalas ut i mars och resterande betalas ut i september.

  • medel betalas ut till respektive huvudman utifrån antalet inskrivna och folkbokförda elever i åldern 6–19 år per 15 november 2021 i Uppsala kommun.

  • inom den kommunala verksamheten ska fördelningen ske utifrån bedömning av aktuella behov för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa.


Utbildningsförvaltningen

21 mars 2022