Resultat för resvaneundersökningar

Under hösten 2021 genomfördes två resvaneundersökningar. Här presenteras resultaten.

Resvaneundersökningarna genomförs på uppdrag av utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. De grundas i det politiska uppdraget att öka andelen barn och unga som går och cyklar till skolan, som i sin tur är ett led i att uppfylla målet om en fossilfri kommun 2030.

Syftet är att få en övergripande förståelse för barns resor till och från sina skolor, i olika områden och i kommunen som helhet.

Resvaneundersökningarna används som underlag för att prioritera rätt och anpassa projekt och åtgärder. Det kan både handla om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder och om kampanjer för ökad kunskap och beteendeförändring. Undersökningarna är dessutom ett verktyg för att följa upp effekten av arbetet.

 

Resvaneundersökning handuppräckning

Resvaneundersökningen som riktade sig till eleverna i F-9 genomfördes hösten 2021, för tredje året i rad. Eleverna fick frågan en skoldag i oktober hur de tagit sig till skolan den dagen. Undersökningen genomfördes genom handuppräckning i klassrummet. Mentorerna i respektive klass samlade in resultatet.

Svarsfrekvensen var 37 procent. Inför kommande undersökningar önskar vi en högre svarsfrekvens för att med bättre precision kunna analysera resultatet och därmed prioritera insatser där de bäst behövs.

 

I oktober 2022 kommer en ny resvaneundersökning att genomföras.
Om ni är intresserade av er skolas specifika resultat, gå till: www.uppsala.se/barns-resvanor

 

Resvaneundersökning riktad till vårdnadshavare

2021 genomfördes för första gången en digital enkät riktad till vårdnadshavare för elever i årskurs F till 6. Vårdnadshavarna besvarade enkäten för sitt yngsta skolbarn, och en gång per hushåll om vårdnadshavarna inte hade delat boende. Drygt 7400 vårdnadshavare svarade på enkäten.

Enkäten utgör ett viktigt komplement till handuppräckningen i skolan, eftersom den även ger svar på frågan varför resan oftast sker på just det sättet, samt även svarar på frågor om fritidsaktiviteter.

Några intressanta resultat från enkäten:

  • Andelen hållbara resor till skolan, dvs resor till fots, med cykel och kollektivtrafik, ökar med stigande ålder.

  • Till och med årskurs 5 har eleverna relativt kort avstånd till skolan. Inför årskurs 6 gör många elever ett skolval som innebär längre skolväg, särskilt för eleverna i landsbygdsorterna.

  • 70% av eleverna i förskoleklass har kortare än 2 km till skolan. Närheten ger en stor potential att öka det hållbara resandet i de lägre årskurserna.

Den här resvaneundersökningen kommer inte att genomföras varje år.

Vill du läsa mer, gå till www.uppsala.se/barns-resvanor

Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen. Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand mår bättre och blir dessutom mer självständiga. Ju mer barn rör på sig - desto bättre blir också motoriken, inlärningen och koncentrationen. Läs mer här: Barn i trafiken - Uppsala kommun

 

 

31 maj 2022