Samordnad planering - SIP

Lagstiftning om individuell plan finns både i Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen. Där framkommer att när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska regionen och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan.

En samordnad individuell plan (SIP) är en process som ska bidra till ökat inflytande och delaktighet för den enskilde. Region Uppsala och kommunerna, är skyldiga att tillsammans med den enskilde planera för stöd, vård och omsorg samt erbjuda en SIP om samordning behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses.

Utbildningsförvaltningen i Uppsala följer riktlinjen länsövergripande dokument för Vård i Samverkan (ViS). Det styrande dokumentet Samordnad individuell plan i Uppsala län stödjer det arbete som bedrivs inom verksamheterna, både på politisk och tjänstemannanivå. Detta ViS-dokument gäller i hela länet.

Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett stöd för samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst så att de personer som har behov av samordning kan erbjudas det. Syftet med SIP är att vara ett verktyg för den enskilde för att få en överblick över insatser och åtgärder, att det är tydligt vem som gör vad samt kunna påverka hur de ska samordnas.

 

13 juni 2022