Satsning på ökad skolnärvaro blir permanent

Sedan 2018 har kommunen ett team med koordinatorer som ska hjälpa elever med oroväckande hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Nu permanentar Uppsala kommun satsningen och har avsatt 6 miljoner kronor för ändamålet i budgeten för nästa år.

–Vi vet att närvaro i skolan och att klara godkända betyg är av de viktigaste skyddsfaktorerna för ungas psykisk hälsa. Närvarokoordinatorernas insatser har gett goda resultat och därför väljer vi att utveckla och permanenta satsningen, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Teamet av koordinatorer, som just består av sex personer, innehåller olika kompetenser, bland annat socionomer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Deras uppgift är att vara ett stöd för såväl skolorna som för elever och vårdnadshavare och ska samordna de olika insatser som görs för eleven.

En uppföljning visar att skolkoordinatorerna under åren 2018–2021 har gjort insatser för sammanlagt 80 elever med problematisk skolfrånvaro. Av dessa har 65 procent kommit tillbaka till skolan i någon omfattning. Andra orsaker till att stödet avslutas kan vara att eleven flyttar från kommunen, blir utskriven från gymnasiet eller att vårdnadshavarna inte längre ger sitt samtycke.

Förebyggande arbete

Koordinatorerna ska även arbeta förebyggande och hjälpa skolorna att införa nya rutiner för att förebygga elevers frånvaro. En enkätundersökning från 2021 visar att alla rektorer som svarade på enkäten har infört rutiner. En ökande andel av skolorna svarar också att de utreder och rapporterar in frånvaron.

I koordinatorernas fortsatta arbete ska det förebyggande och främjande arbetet utvecklas vidare. Kommunikationen till skolorna om koordinatorernas uppdrag ska bli bättre och samverkan inom kommunen och med regionen behöver utvecklas.

30 november 2021