Statsbidrag för att säkerställa utbildning under pandemin

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Uppsala kommun har tilldelats 21 694 538 kronor som ska användas både för kommunal och fristående verksamhet.

Utbildningsnämnden i Uppsala har beslutat att statsbidraget ska fördelas på samma sätt som staten har fördelat till kommunerna. Det innebär att pengar utbetalas till respektive huvudman utifrån antalet inskrivna och i Uppsala folkbokförda elever 6–19 år per den 15 november 2020.

Den första utbetalningen sker i mars månad och den andra under hösten.

10 mars 2021