Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är från och med 2022 ett nytt samlat statsbidrag som innebär att två statsbidrag slås samman.

Det är tidigare statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och kvalitetshöjande insatser i förskolan som har slagits ihop till ett statsbidrag.

Statsbidraget fördelas av Skolverket till kommuner och sedan kan kommunerna använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor.

Skolverket fattar beslut om bidragsram 1 och bidragsram 2 för statsbidraget.

Uppsala kommun har inför 2023 tilldelats 43 698 204 kr i bidragsram 1 och 17 192 736 kr i bidragsram 2.

Utbildningsnämnden beslutade inför 2022 att statsbidraget skulle fördelas till kommunala och fristående huvudmän belägna i Uppsala kommun. Bidraget fördelades enligt nedan:

  • 50 procent av bidraget fördelades utifrån antalet barn inskrivna och folkbokförda i Uppsala kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022.
  • 50 procent av bidraget fördelades utifrån de index som framräknats för fördelning av strukturersättning för förskolan.

Under 2023 fördelas statsbidraget utifrån samma principer som ovan men med endast ett avläsningsdatum, den 15 mars 2023.

Bidragsram 1 utbetalas med resursfördelningen i april och bidragsram 2 utbetalas med resursfördelningen i september.

Bidragsram 1 av statsbidraget kan användas till insatser 1 januari–31 december 2023 för:

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Du kan läsa mer om bidraget på Skolverket sida Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023 .

Användandet av statsbidraget kommer att följas upp genom en enkät till fristående huvudmän i samband med att kommunen ska redovisa till Skolverket hur statsbidraget har använts.

13 juni 2023