Tilläggsbelopp/bidrag för extraordinärt stöd 2022/2023

Vi vill påminna om att det är dags att skicka in ansökningar om tilläggsbelopp/bidrag för extraordinärt stöd för läsåret 2022/2023.

För att handläggningsprocessen ska kunna genomföras och bli så smidig som möjligt för alla parter, måste ansökan vara korrekt ifylld och de handlingar som hänvisas till ska vara bifogade. Vi ser gärna att den senaste handlingsplanen/åtgärdsprogrammet bifogas och att det finns en utvärdering av tidigare insatser. Egenvårdsplanen måste vara aktuell.

Dokument som kan behöva bifogas:

  • Handlingsplan, förskola eller annan pedagogisk omsorg.
  • Utredning av en elevs behov av särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § skollagen.
  • Åtgärdsprogram, skola och fritidshem.
  • Utvärdering av handlingsplan eller åtgärdsprogram.
  • Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har.
  • Läkares egenvårdsbedömning och skolans egenvårdsplan om ansökan gäller bidrag för stödinsatser av egenvård.

 

Kurs om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd (Teams)

Förskola
Tid: 20 april 2022 klockan 10-11
Länk till anmälan: https://kursbokning.uppsala.se//bokakurs/kursForm.asp?seq=25485&kat=189&kurs=2421&fomdat=2022-03-22&tomdat=

Grundskola och gymnasium
Tid: 22 april klockan 10-11
Länk till anmälan: https://kursbokning.uppsala.se//bokakurs/kursForm.asp?seq=25486&kat=189&kurs=2421&fomdat=2022-03-22&tomdat=

Läs mer om tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser (uppsala.se)

22 mars 2022