Så blir ersättningen till Uppsalas skolor och förskolor 2023

Uppsala kommun har bestämt att grundbeloppet nästa år räknas upp med 6,63 procent för elever i grundskolan och med 5,3 procent per barn i förskolan.

Beslutet om ersättningar för pedagogisk verksamhet anger de grundläggande ekonomiska förutsättningar som varje förskola och skola kommer att ha 2023. Ersättningarna gäller för alla skolor och förskolor, såväl kommunens egna som fristående.

Utifrån ersättningen ansvarar varje huvudman för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet.

Utbildningsnämnden har beslutat om följande uppräkning av ersättningarna till pedagogisk verksamhet 2023 för respektive skolform:

  • Förskola och pedagogisk omsorg – uppräkning av grundbeloppet med 5,30 %
  • Förskoleklass och grundskola – uppräkning av grundbeloppet med 6,63 %
  • Fritidshem – uppräkning av grundbeloppet med 5,80 %
  • Grundsärskola – uppräkning av grundbeloppet med 4,30 %
  • Gymnasieskola – uppräkning av grundbeloppet med 7,40 %
  • Gymnasiesärskola – uppräkning av grundbeloppet med 8,00 %

Beloppen är uträknade utifrån de ekonomiska förutsättningarna som finns med i remissversionen av Uppsala kommuns Mål och budget 2023. Om kommunfullmäktiges beslut den 12–13 december skulle skilja sig från remissversionen kan ersättningarna behöva justeras.

Vissa förskolor och skolor får utöver grundbeloppet även en så kallad strukturersättningen som ska utjämna skillnader i olika barns och elevers förutsättningar. Strukturersättningen grundar sig på skolans eller förskolans socioekonomiska barn- och elevsammansättning. Den ska bidra till att alla barn och elever får möjlighet att uppfylla de uppsatta målen i förskolans och skolans läroplan.

Alla skolor och förskolor kan även ansökan om tilläggsbelopp. Det finns även vissa andra ersättningar såsom ersättning för asylsökande och nyanlända samt modersmål. 

Samtliga ersättningar framgår av dokumentet Ersättningar pedagogiska verksamhet 2023. (PDF, 503 KB) 

6 december 2022