Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är från och med 2022 ett nytt samlat statsbidrag som innebär att två statsbidrag slås samman.

Det är tidigare statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och kvalitetshöjande insatser i förskolan som har slagits ihop till ett statsbidrag.Statsbidraget fördelas av Skolverket till kommuner och sedan kan kommunerna använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor.

Skolverket fattar beslut om en bidragsram till Uppsala kommun.
Bidragsramen för Uppsala kommun för 2024 tilldelats 59 235 178 kr.

Utbildningsnämnden beslutade inför 2022 att statsbidraget skulle fördelas till kommunala och fristående huvudmän belägna i Uppsala kommun. Bidraget fördelades enligt nedan:

  • 50 procent av bidraget fördelades utifrån antalet barn inskrivna och folkbokförda i Uppsala kommun per den 15 mars och 15 oktober 2022.
  • 50 procent av bidraget fördelades utifrån de index som framräknats för fördelning av strukturersättning för förskolan.

Under 2024 fördelas statsbidraget utifrån samma principer som ovan men med endast ett avläsningsdatum, den 15 mars 2024.

Statsbidraget kan användas under 1 januari–31 december 2024 till:

  • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Du kan läsa mer om statsbidraget på Skolverket webbplats. 

Användandet av statsbidraget kommer att följas upp genom en enkät till fristående huvudmän i samband med att kommunen ska redovisa till Skolverket hur statsbidraget har använts.

Ni kan nu se i IST hur stor del av bidraget er förskola kommer att tilldelas för i år. Bidraget kommer att utbetalas till er i samband med resursfördelningen i maj.

23 april 2024